неделя, 26 март 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам осемнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 18.03.2021г. /четвъртък/ от       10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.ОС-80/15.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.5 в УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.

2.ОС-112/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №1202/11.07.2019 г. взето на 52-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 11.07.2019г., по докладна записка с вх. per. № ОС-489/28.06.2019г. от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие.

3.ОС-116/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в УПИ I, кв.269 ПИ 57491.501.421 в гр.Поморие.

4.ОС-117/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.249 в гр.Поморие.

5.ОС-118/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.131 в гр.Поморие.

6.ОС-119/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.64 в гр.Поморие.

7.ОС-120/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.505.104 в гр.Поморие.

8.ОС-121/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.506.527 в гр.Поморие.

9.ОС-122/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.506.526 в гр.Поморие.

10.ОС-123/02.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в ПИ 57491.508.166 в гр.Поморие.

11.ОС-127/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна условията по общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.

12.ОС-128/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2021-2024 година в частта за местни дейности на Община Поморие.

13.ОС-131/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“ по ОП „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021.

14.ОС-132/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“ по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

15.ОС-136/08.03.2021г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на позиции за разполагане на преместваеми обекти – АТМ – и/банкомати на територията на Община Поморие и провеждане на явен търг.

16.ОС-137/08.03.2021г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.

17.ОС-139/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно включване на Исторически музей – Поморие, към делегираните от държавата дейности, финансирани с натурални и стойностни показатели.

18.ОС-140/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в УПИ III – 292, кв.31 и УПИ IV – 293, кв.31 в с.Лъка.

19.ОС-141/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост /дарение/ на общински недвижими имот в полза на Мюсюлманско изповедание.

20.ОС-142/08.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с.Порой /стар номер 000119/.

21.ОС-144/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на жилищна сграда, салма, пристройка и надстройка на жилищна сграда и склад, изградени в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-254, кв.28 по регулационния план на с. Гълъбец, община Поморие.

22.ОС-150/10.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

23.ОС-104/24.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на

Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2020г.

24.ОС-105/24.02.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2020г.

25.ОС-107/01.03.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019-2023г./ за периода 01.06.2020г. – 31.12.2020г.

26.ОС-109/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2020г.

27.ОС-110/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Поморие за периода 2021г. – 2027г.

28.ОС-111/01.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС- Поморие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001 – 6.002 „Патронажна грижа +” по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

29.ОС-129/05.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане допълнение на Приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ – гр. Поморие.

30.ОС-145/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с.Бата, община Поморие.

31.ОС-146/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“.

32.ОС-147/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 47651.143.6 по КККР на с.Медово, община Поморие.

33.ОС-148/09.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с.Александрово, община Поморие.

34.ОС-158/12.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проектно предложение в сектор „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ“, направление „Проекти за изграждане /довършване/ разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места до 2000 постоянни жители, заустващи в Черно море или от населени места, административната граница, на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата линия, предвидени в списък от населени места предоставен от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ“.

35.Текущи.

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 18-то заседание 264 KB 109