четвъртък, 30 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам деветнадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 28.04.2021г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.ОС-168/16.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа за пристанищни такси и услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

2.ОС-217/07.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общинско жилище в сграда с идентификатор 35033.501.702.1.9 по КК и КР на гр.Каблешково.

3.ОС-221/09.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно делегиране права на Кмета на Община да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

4.ОС-222/09.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № РД50-71/18.03.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”.

5.ОС-224/12.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – помещение – публична общинска собственост, находящо се в двуетажна сграда в УПИ ХIV, кв.29 по регулационния план на с.Горица.

6.ОС-225/12.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост помещение – публична общинска собственост, находящо се в двуетажна сграда в УПИ ХIV, кв.29 по регулационния план на с.Горица.

7.ОС-238/15.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в УПИ III, кв.31 и УПИ IV, кв.31 в с.Лъка.

8.ОС-239/15.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2021г.

9.ОС-241/16.04.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявления от Д-р Женя Неделчева Караилиева-Георгиева за освобождаването ѝ като управител и представляващ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ“ ЕООД и за освобождаването ѝ от длъжността лекар-ендокринолог към Вътрешно отделение на  „МБАЛ – ПОМОРИЕ“ ЕООД.

10.ОС-242/16.04.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2020г. на читалищата на Община Поморие.

11.ОС-245/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на  гр.Поморие и гр.Ахелой.

12.ОС-246/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони  разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр. Поморие.

13.ОС-247/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др. дейности на открито в гр.Поморие.

14.ОС-248/16.04.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

15.ОС-250/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подготви искане за кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД с цел реализацията на проект по Приоритетна ОС 3 „НАТУРА2000 и Биоразнообразие“.

16.ОС-252/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на схема за поставяне на комбинирано детско съоръжение R-01 с настилка каучукови плочи с размер 40/40/2 и навес в ПИ 57491.501.222 по КК на гр.Поморие.

17.ОС-255/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. – сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“, както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр. Поморие.

18.ОС-254/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот-частна общинска собственост – самостоятелен обект находящ се в сграда, частна общинска собственост с идентификатор 57491.502.249.3 в УПИ V, кв.71 по КК и КР на гр. Поморие.

19.ОС-253/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КК и КР на гр. Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“, както и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КК и КР на гр. Поморие.

20.ОС-256/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 399/25.02.2021г. на Общински съвет- Поморие, прието на седемнадесето заседание, проведено на 25.02.2021г.

21.ОС-257/19.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 00833.3.114 по КККР на гр. Ахелой.

22.ОС-167/16.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2021г.

23.ОС-177/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: ,,Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. ,,Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по к.к. на с.Бата, община Поморие.

24.ОС-178/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“.

25.ОС-179/18.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Пътна връзка от път No BGS 1145 (с.Медово – с.Бата – с.Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с.Бата, м.Помпена станиия, община Поморие“.

26.ОС-187/24.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура за обект: Пътна връзка до ПИ 00271.2.210 пo КК на с.Александрово, община Поморие.

27.ОС-194/25.03.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.

28.ОС-233/13.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разсрочване или отсрочване на задължения за местни данъци и такси към Община Поморие на „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ” ООД.

29.ОС-234/14.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Поморие за периода 2021-2030г.

30.ОС-235/14.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2021г.

31.ОС-243/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”.

32.ОС-244/16.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализиране на схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от стъкло на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой.

33.ОС-261/20.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие като партньор на Тьов Аймак, Монголия по покана на Европейска комисия за представяне на проектни предложения „Местни власти: Партньорство за устойчиви градове” 2021 (EuropeAid/171273/DH /АСТ/Multi).

34.ОС-262/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Тодорка Димитрова  от с.Бата, общ.Поморие за медицински нужди.

35.ОС-263/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефан Борисов          от  гр.Каблешково, общ. Поморие за медицински нужди.

36.ОС-264/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Борис Величков         от  гр.Поморие за медицински нужди.

37.ОС-265/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ангел Андонов            от с.Порой, общ.Поморие за медицински нужди.

38.ОС-266/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Станка Демирева       с настоящ адрес с.Козичино, общ.Поморие за медицински нужди.

39.ОС-267/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Асен Калчев               от с.Гълъбец, общ.Поморие за медицински нужди.

40.ОС-268/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Осман Ахмед              от  с.Гълъбец, общ.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

41.ОС-269/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юсеин Хасан              от с.Страцин, общ.Поморие за медицински нужди.

42.ОС-270/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Манол Карталов       от гр.Поморие за медицински нужди.

43.ОС-271/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Петър Христов           от гр.Ахелой, общ.Поморие за медицински нужди.

44.ОС-272/21.04.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Здравка Масларова  от гр.Каблешково, общ.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

45.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                            

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 19-то заседание 1 288 KB 125