сряда, 29 ноември 2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Дневен ред 2-ро заседание

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам второ заседание на Общински съвет – Поморие на 26.11.2019г. /вторник/  от 10.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

         1.ОС-04/06.11.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.Избор на Заместик-председатели на Общински съвет – Поморие.

3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

4.ОС-25/15.11.2019г.   –   Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне  представител на Общински съвет –  Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

5.ОС-26/15.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас.

6.ОС-27/18.11.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

7.ОС-29/19.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия”.

8.ОС-30/19.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Асоциация на общински гори.

9.ОС-31/19.09.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор  на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

Председател на Общински съвет – Поморие 

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 2-ро заседание 209 KB 213