сряда, 6 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесето заседание на Общински съвет – Поморие на 27.05.2021г. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-277/26.04.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ XIV-277, 278, кв.5 по регулационния план на с. Горица.

2.ОС-298/11.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в с.Каменар в УПИ I, кв.36, в УПИ II, кв.36 и в м-т „Разширение“ имот пл.№1094.

3.ОС-306/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.

4.ОС-307/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2021 година.

5.ОС-310/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ ХIII-139, в кв.22 по регулационния план на с.Александрово.

6.ОС-311/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ Х-281, в кв.32 по регулационния план на с.Страцин.

7.ОС-312/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – седем броя помещения с обща площ 100,80кв.м., находящи се на втори етаж на сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие.

8.ОС-313/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на членовете на сдружение „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 16.00ч.

9.ОС-314/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на членовете на сдружение „Управление на отпадъците – Регион Бургас“, което ще се проведе на 27.05.2021г. от 15.00ч.

10.ОС-318/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Поморие.

11.ОС-321/18.05.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие.

12.ОС-324/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на общински имот в горска територия в землището на гр.Каблешково.

13.ОС-325/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2021-2022г.

14.ОС-326/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на земеделски земи.

15.ОС-327/18.05.2021г. – Докладна записка от Христина Христова – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2021-2022г.

16.ОС-329/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Каменар  – в УПИ I, кв.36, в УПИ II, кв.36 и в м-т „Разширение“ имот пл.№1094.

17.ОС-330/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-1 в кв.11 по плана на с.Лъка, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

18.ОС-333/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г.

19.ОС-336/19.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворно място и сгради в гр.Ахелой.

20.ОС-299/12.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен, устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 00833.17.99 и част от поземлен имот с идентификатор 00833.17.105 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие за разширение на гробищен парк „Ахелой“.

21.ОС-301/12.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 9 за управление дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие, приета с Решение №584/25.04.2013г. на Общински съвет – Поморие.

22.ОС-308/14.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „КСН ПСТ гр.Каблешково – ТП „Железен“, гр.Каблешково, община Поморие“.

23.ОС-319/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разрешение на Общински съвет – Поморие кметът на Община Поморие да подпише писмо за подкрепа на проект „Управление на рибарството и екосистемите за Черно море“, както и решение на Общински съвет – Поморие Община Поморие да участва в изпълнението на проекта чрез изпълнените дейности по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“.

24.ОС-320/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFОP001-4.084 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

25.ОС-328/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

26.ОС-331/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ VI-за трафопост, в кв.196 по плана на гр. Поморие.

27.ОС-332/18.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински съветник, който ще вземе участие в комисия, която да установи, дали е реализирано отстъпеното право на строеж върху имоти – общинска собственост.

28.ОС-335/19.05.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл.150 от ЗУТ за обект „Реконструкция, реставрация, пристройка и надстройка на недвижима културна ценност“ в УПИ I762, кв.8 по плана на гр.Поморие.

29.ОС-342/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоянка Янева           от гр.Ахелой, общ.Поморие за медицински нужди.

30.ОС-343/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитринка Колева   от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

31.ОС-344/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мариана Стоянова  от гр.Поморие за медицински нужди.

32.ОС-345/21.05.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Чолаков         от гр.Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

33.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                              

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 20-то заседание 284 KB 92