сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и второ заседание на Общински съвет – Поморие на 29.06.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-359/02.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот – дворно място в УПИ XI-268, в квартал 12 по регулационния план на с.Медово.

2.ОС-374/10.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие да се удължи срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 1199/15.10.2020г. и Анекс №1/25.02.2021г. към него, като дължимата на 25.09.2021г. главница в размер на 1 737 450,00 лева става дължима и платима на 25.03.2022г.

3.ОС-379/14.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места по плана на с.Лъка.

4.ОС-389/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 35691.6.38 по КККР на с. Каменар, община Поморие.

5.ОС-390/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продъжба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственостдворно място и сгради в гр.Ахелой.

6.ОС-391/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ IV, кв.37 по плана на с.Козичино.

7.ОС-392/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ XII, кв.10 по плана на с.Гълъбец.

8.ОС-393/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.5 по плана на с.Габерово.

9.ОС-394/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ V-167 в кв.40 по плана на с. Козичино, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

10.ОС-398/18.06.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2019г.

11.ОС-401/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворно място в гр.Поморие с идентификатор 57491.502.579.

12.ОС-405/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Поморие за 2021 година.

13.ОС-406/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие.

14.ОС-408/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Поморие с идентификатор 57491.502.579.

15.ОС-410/21.06.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.

16.ОС-413/21.06.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

17.ОС-414/21.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.

18.ОС-388/17.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план на улица с осови точки 32, 42 и 43 по плана на с.Страцин, община Поморие.

19.ОС-407/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

20.ОС-409/18.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2021/2022 година.

21.ОС-416/21.06.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие.

22.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 22-ро заседание 244 KB 87