На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на 30.07.2021г. /петък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-437/05.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ VI кв.50 по плана на с.Козичино.

2.ОС-438/05.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот на НЧ „Възраждане – Лъка – 2002“.

3.ОС-451/08.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на имот в УПИ I, кв.5 по плана на с.Каменар.

4.ОС-452/08.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продаж6а чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост по плана на с.Лъка.

5.ОС-473/15.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на позиция за разполагане на летен базар на изкуствата.

6.ОС-474/15.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на изменение и допълнение на раздел III „Такси Общински музеи”, чл.67 и чл.68 към Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, на основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ.

7.ОС-481/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 на Мярка 4 за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

8.ОС-482/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор от 18.06.2020г. по подмярка 19.2 на Мярка 4 за Проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас”, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

9.ОС-483/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба на движими вещи – общинска собственост.

10.ОС-488/19.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Медицински център I” ЕООД гр.Поморие за 2020г.

11.ОС-490/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2021г. – дворни места в гр.Каблешково.

12.ОС-491/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улица с осови точки 32, 42 и 43 по плана на с. Страцин, състоящо се в обособяване на нов УПИ XV в кв.16 по плана на с. Страцин.

13.ОС-492/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV, кв.41 по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин, община Поморие.

14.ОС-493/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба между Община Поморие и частно лице на поземлени имоти с идентификатори 57491.16.433, 57491.16.434 по КККР на гр.Поморие.

15.ОС-494/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно замяна на част от поземлен имот №278, кв.5 по сега действащия подробен устройствен план на с. Горица, попадаща в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.62, собственост на Виолета Александрова Куртева и Пламен Александров Куртев с част от УПИ XIV-277, 278, кв.5 по сега действащия подробен устройствен план на с.Горица, собственост на община Поморие.

16.ОС-495/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ и УПИ VІІІ кв.19 по плана на с.Белодол.

17.ОС-496/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост със застроена площ 6,3кв.м. в УПИ XV, кв.16 по сега действащия подробен устройствен план на с. Страцин и право на прокарване за линеен обект „Кабел 20kV“ от съществуващ стълб 178/7 на ВЕЛ 20kV „Бата“ до нов БКТП 1х800kVА с трасе 10м. изцяло в УПИ XV, кв.16, ведно със сервитутна зона 17кв.м.

18.ОС-497/20.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на доброволна делба между Община Поморие и частни лица на поземлен имот с идентификатор 57491.16.116 по КККР на гр.Поморие.

19.ОС-502/22.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижим имот – публична общинска собственост за безвъзмездно право на ползване на Центьр за подкрепа за личностно развитие – Общински Детски комплекс – Поморие.

20.ОС-453/09.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително сьгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, в кв. 6а по плана на с.Каменар, община Поморие.

21.ОС-459/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане и утвърждаване на герб на гр.Каблешково, общ. Поморие.

22.ОС-460/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021г.

23.ОС-461/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

24.ОС-462/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности” на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

25.ОС-463/12.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 2014-2021г.

26.ОС-464/13.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно администриране на проект „Патронажна грижа + в Община Поморие”.

27.ОС-477/16.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет –  Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.

28.ОС-479/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ 2014-2021г.

29.ОС-480/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ 2014-2021г.

30.ОС-485/19.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно субсидия за проектираме на сграда с идентификатор 57491.502.205.2 във връзка с кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.

31.ОС-498/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, община Поморие.

32.ОС-499/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ І общ., УПИ IІ- За озеленяване и УПИ III- За спорт, в кв.20 по регулационния план на с. Порой, община Поморие.

33.ОС-500/21.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I /ПИ 57491.57491.505.162 по КК/ и УПИ VI /ПИ 57491.505.146 по КК/ в кв.196 по плана на гр.Поморие.

34.ОС-501/21.07.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно решение на ОС – Поморие за участие на „Медицински център 1 – Поморие“ ЕООД в обществена поръчка – „Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, а именно: Извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение-линейка“.

35.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 23-то заседание 244 KB 78