На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четвърто заседание на Общински съвет – Поморие на 06.02.2020г. /четвъртък/  от 10.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-177/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2020г.

2.ОС-87/09.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие.

3.ОС-140/08.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот.

4.ОС-144/09.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот-публична общинска собственост.

5.ОС-165/21.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 27.02.2020г.

6.ОС-166/21.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

7.ОС-167/21.01.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ” – Поморие, относно провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост.

8.ОС-173/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за ползване на имот публична общинска собственост с цел заустване на отпадъчни води.

9.ОС-179/27.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.

10.ОС-180/27.01.2020г.  – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

11.ОС-182/28.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

12.ОС-184/29.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно   отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд  за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021г.

13.ОС-186/30.01.2020г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС” – гр.Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина добита от имоти собственост на Община Поморие през 2020г.

14.ОС-95/10.12.2019г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2  от ЗУПГМЖСВ, относно разпределение на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие.

15.ОС-108/16.12.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП  за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на две жилищни сгради в ПИ  00833.5.456 по КККР на гр.Ахелой, м.”Пречиствателната”, подобект 20 kV.

16.ОС-131/02.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:  „Външно ел.захранване на жилищна сграда – северна и южна секция” в ПИ 57491.16.216 по КККР на гр.Поморие, м.Кротиря”, подобект: кабели 0,4 kV.

17.ОС-136/03.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Поморие.

18.ОС-139/08.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие.

19.ОС-147/10.01.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.

20.ОС-175/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на общински съвет във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително-монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

21.ОС-176/23.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на нов състав на обществения съвет по спорт към Община Поморие за 2020г.

22.Текущи.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Поморие.

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

Председател на Общински съвет – Поморие 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 4-то заседание 205 KB 170