неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Поморие на 20.12.2022г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.ОС-780/08.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2023г.

2.ОС-813/17.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие.

3.ОС-814/17.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

4.ОС-822/22.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.174 по плана на гр.Поморие.

5.ОС-823/23.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД.

6.ОС-824/23.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за банков заем за поемане на дългосрочен дълг.

7.ОС-827/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.130 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие.

8.ОС-828/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот с идентификатор 24253.9.131 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие.

9.ОС-832/28.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023г.

10.ОС-836/29.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с недвижим имотчастна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 57491.506.140 по КККР на гр. Поморие, (УПИ IV в кв.163 по плана на гр. Поморие), чрез покупко-продажба.

11.ОС-841/30.11.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на директор на ОП „ОГСС“ гр. Поморие, относно годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие през 2023г.

12.ОС-859/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”.

13.ОС-860/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие”.

14.ОС-861/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“.

15.ОС-862/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“.

16.ОС-863/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Солта – традиция и културно богатство на Поморие“.

17.ОС-864/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Солта – традиция и културно богатство на Поморие“.

18.ОС-865/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”.

19.ОС-866/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие”.

20.ОС-867/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”.

21.ОС-868/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие”.

22.ОС-869/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”.

23.ОС-870/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. Ахелой”.

24.ОС-871/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”.

25.ОС-872/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой”.

26.ОС-873/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) по Националния план за възстановяване и устойчивост.

27.ОС-876/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за изменение на кадастрална карта на гр.Каблешково.

28.ОС-877/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно осигуряване на допълнително финансиране за изпълнението на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

29.ОС-878/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба.

30.ОС-887/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г.

31.ОС-891/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „Местни инициативи за европейска идентичност“ по подмярка 19.3 от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

32.ОС-892/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“ по подмярка 19.3 от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

33.ОС-893/06.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.

34.ОС-896/07.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за започване на подготвителни действия за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800.

35.ОС-898/08.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МЦ-1 Поморие” ООД, гр.Поморие от д-р Симеон Луканов Бабуров – Управител на Дружеството.

36.ОС-899/08.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие от д-р Кирил Асенов Хинов – Управител на Дружеството.

37.ОС-902/08.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на временен безлихвен заем на Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“ за изпълнение на Договор по проект „Популяризиране на подходящо поведение и ползването на технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието, и насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използване на рибни ресурси в обхвата на МИРГ „Поморие“.

38.ОС-905/09.12.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно вземане на решение за избор и упълномощаване на прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ПОМОРИЕ“ ООД.

39.ОС-913/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно собствен принос на община Поморие по проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“.

40.ОС-914/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока на валидност на издадена Запис на заповед във връзка с удължаване срока на проект: „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“.

41.ОС-821/22.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на Годишен отчет на Кмета на Община Поморие за осъществяване на концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021г.

42.ОС-826/24.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

43.ОС-840/30.11.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на директор на ОП „ОГСС“ гр. Поморие, относно утвърждаване на нов Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от горски територии, собственост на Община Поморие и стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, считано от 01.01.2023г.

44.ОС-846/30.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I782, кв.42 по регулационния план на гр.Каблешково, община Поморие.

45.ОС-847/30.11.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 00833.5.167 по КККР на гр.Ахелой, м.Пречиствателната.

46.ОС-858/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутно разписание от Общинската транспортна схема на Община Поморие.

47.ОС-874/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93, по отношение на кв.57 и кв.35 по плана на с.Горица, община Поморие.

48.ОС-875/02.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.66 до о.т.69 (ПИ 00833.5.404 по КККР) по плана на гр.Ахелой, община Поморие.

49.ОС-882/05.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План за интегрирано развитие на община Поморие за периода 2021-2027г.

50.ОС-911/14.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.5.166 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие.

51.ОС-915/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Христина Иванова за скъпоструваща следоперативна терапия и медицински нужди.

52.ОС-916/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ана Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.

53.ОС-917/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Михаил Димитров за медицински нужди.

54.ОС-918/14.12.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Антоанета Георгиева за медицински нужди за детето Кристофор Георгиев.

55.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                   

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред на 44-то заседание 516 KB 20