петък, 29 септември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и шесто /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 13.02.2023г. /понеделник/ от 16.30 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-113/10.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети на разходите по Проекто – Бюджет 2023 г. на Община Поморие, предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г., на основание Закона за прилагане на резпоредби на ЗДБРБ за 2022 г.

2.ОС-114/10.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Модернизация на образователна среда“, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                                

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 46-то извънредно заседание 292 KB 38