неделя, 1 октомври 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и седмо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на      28.02.2023г. /вторник/ от 17.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-104/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

2.ОС-135/17.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023-2024г.

3.ОС-105/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

4.ОС-108/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет на основание чл.21, ал.1. т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/                 

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 47-мо извънредно заседание 293 KB 34