сряда, 22 март 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и осмо заседание на Общински съвет – Поморие на 07.03.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-83/26.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – даване на съгласие за продажба на общински имот, съставляващ УПИ VI-7 кв.2 по регулационния план на с.Белодол, общ.Поморие.

2.ОС-106/07.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

3.ОС-107/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V-49 кв.8 по регулационния план на с.Белодол, общ.Поморие.

4.ОС-111/09.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на едноетажна жилищна сграда и салма, изградени в общински недвижим имот в УПИ III-3 в квартал 38 по регулационния план на с. Страцин, общ. Поморие.

5.ОС-112/09.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.32 по плана на с. Порой.

6.ОС-119/13.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

7.ОС-120/13.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1275 по КККР на гр. Каблешково.

8.ОС-125/14.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 20.03.2023 г.

9.ОС-127/15.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане е имоти, собственост на Община Поморие за 2023г. – УПИ I кв.9 с.Порой, общ.Поморие.

10.ОС-143/22.02.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.

11.ОС-146/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково, общ.Поморие.

12.ОС-147/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой, общ.Поморие.

13.ОС-148/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата, общ.Поморие.

14.ОС-149/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Горица УПИ I, кв.18, общ.Поморие.

15.ОС-150/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за извършване на основен ремонт на административна сграда – публична общинска собственост, предоставена за ползване на Агенция за социално подпомагане.

16.ОС-151/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой, общ.Поморие.

17.ОС-152/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 57491.18.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие.

18.ОС-153/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ кв.8 по регулационния план на с.Габерово, общ.Поморие.

19.ОС-154/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол УПИ І кв.1, общ.Поморие.

20.ОС-155/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в общ.Поморие.

21.ОС-156/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка, общ.Поморие.

22.ОС-157/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово, общ.Поморие.

23.ОС-160/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост в УПИ IX, кв.2 по плана на с.Порой, общ.Поморие.

24.ОС-161/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни разчети по бюджета на Община Поморие за 2023г., предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023г., на основание Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022г. и ПМС № 7 от 19.01.23г.

25.ОС-162/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост в Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.305.3.1 по КККР на гр. Поморие.

26.ОС-163/24.02.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

27.ОС-100/06.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод от тръби ПЕВП Ф110 х 6.6 с дължина 300м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в имоти 57491.18.340,341,446,447,330 и водопровод от тръби ПЕВП Ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.

28.ОС-109/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

29.ОС-110/08.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ГРИЖА В ДОМА“ по ПРИОРИТЕТ 2 финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

30.ОС-139/20.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие от Общински съвет – Поморие.

31.ОС-159/23.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие Община Поморие като собственик на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост да се присъедини като член към Сдруженията на собствениците.

32.ОС-164/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Боян Чимов.

33.ОС-166/24.02.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.

34.ОС-169/28.02.2023г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ XI в кв.229 (ПИ 57491.501.707 по КК) и УПИ X в кв.229 (ПИ 57491.501.706 по КК) по рег. план на гр.Поморие.

35.Текущи.

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/                 

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 48-мо заседание 319 KB 11