На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам пето заседание на Общински съвет – Поморие на 12.03.2020г. /четвъртък/  от 10.00часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-206/11.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

2.ОС-208/11.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на членството на Община Поморие в Българския съюз по балнеология и СПА туризъм /БСБСПА/.

3.ОС-216/18.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на очевидна техническа грешка в изписването на Решение № 57 на Общински съвет – Поморие, взето на заседание с протокол № 4 от 06.02.2020г.

4.ОС-218/18.02.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между община Поморие и ЮЛ чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 35033.501.1565 и 35033.501.1566 по КККР на гр.Каблешково.

5.ОС-221/19.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване от заплащане на такси, дължими по Наредба № 6 и Наредба № 11, във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, представен за финансиране по процедура BG161M1OP002-1.016 „Израждане на ВиК инфраструктура”, приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”.

6.ОС-225/24.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване в полза на община Поморие през поземлен имот с идентификатор 57491.13.353 по КККР на гр.Поморие.

7.ОС-226/24.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2020г.

8.ОС-236/25.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Ахелой.

9.ОС-237/25.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Козичино.

10.ОС-239/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово.

11.ОС-240/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Белодол.

12.ОС-241/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой.

13.ОС-242/26.02.2020г . – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

14.ОС-244/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХV, кв.2 по плана на с.Каменар.

15.ОС-245/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.12 по плана на с.Габерово.

16.ОС-246/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V, кв.16 по плана на с.Медово.

17.ОС-247/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Страцин.

18.ОС-248/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Поморие.

19.ОС-249/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата.

20.ОС-250/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

21.ОС-251/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар.

22.ОС-252/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

23.ОС-253/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие.

24.ОС-254/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

25.ОС-259/27.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-3 в кв.18 по регулационния план на с.Дъбник.

26.ОС-261/28.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на приложение № 1 /Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/  към Наредба № 6.

27.ОС-264/28.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие, което ще се проведе на 30.03.2020г.

28.ОС-268/02.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение от „Черноморско злато” АД.

29.ОС-269/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на поземлен имот с идентификатор 02810.27.24 по КК и КР на с.Бата, одобрени със Заповед РД-18-1471/09.08.2018г. на изпълнителен директор на АГКК.

30.ОС-270/04.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

31.ОС-271/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  предоставяне безвъзмездно за управление на движими имоти – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий” с.Страцин и ОУ„Св.П.Хилендарски” гр.Каблешково.

32.ОС-272/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 06.04.2020г.

33.ОС-278/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за определяне на място в с.Козичино за поставяне на паметник на загиналите във войнитe.

34.ОС-279/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно преобразуване чрез сливане на детски градини в община Поморие.

35.ОС-155/14.01.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Поморие.

36.ОС-205/10.02.2020г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2  от ЗУПГМЖСВ при община Поморие, относно утвърждаване състава ва МК по ЗУПГМЖСВ при Община Поморие.

37.ОС-235/25.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: ”Външно ел.захранване на „Комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Хил Саут” в ПИ 57491.18.636 по КККР на гр.Поморие, м.”Кошарите, подобект: Кабели 0,4 kV.

38.ОС-238/25.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин, м.”Старо село”.

39.ОС-243/26.02.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на маршрут за движение на пътно превозно средство с атракционна цел на територията на гр.Поморие.

40.ОС-266/02.03.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.018 мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

41.ОС-267/02.03.2020г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води”, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци” от норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

42.ОС-273/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2019г.

43.ОС-274/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2019г.

44.ОС-276/04.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица”.

45.ОС-280/05.03.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Слави Костадинов Стрезов за медицински нужди и лечение.

46.ОС-281/05.03.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Недка Илиева Йорданова за медицински нужди и физиотерапия на детето ѝ Емилия Емилова Драгнева.

47.Текущи.

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /п/                                

Председател на Общински съвет – Поморие 

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред -5-то заседание 217 KB 198