неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам седмо заседание на Общински съвет – Поморие на 29.04.2020г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на НЧ “Просвета 1888” – Поморие  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-293/11.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ.

2.ОС-295/12.03.2020г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за привеждане на раздел III от Наредба №11 на Общинския съвет  в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

3.ОС-305/17.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2020г.

4.ОС-322/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот в УПИ VII кв.161 по КК и КР на гр.Поморие.

5.ОС-323/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VIII кв.12 по плана на с.Страцин.

6.ОС-324/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VII кв.11 по плана на с.Лъка.

7.ОС-325/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХХ кв.9 по плана на с.Гълъбец.

8.ОС-326/26.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVIII кв.13 по плана на с.Белодол.

9.ОС-330/27.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на едноетажна жилищна сграда и пристройка към тази сграда – магазин за промишлени стоки, изградени в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-83, кв.9 по регулационния план на с.Гълъбец, община Поморие.

10.ОС-333/30.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Военно окръжие – Бургас, за нуждите на отдел Военен отчет – град Поморие, помещение, находящо се в сграда Микропазар „Хлебозавода”.

11.ОС-345/02.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно освобождаване от заплащане на месечна наемна цена на общинските жилища на територията на Община Поморие.

12.ОС-349/03.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права територията на Община Поморие.

13.ОС-352/06.04.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и съоръжения на територията на гр.Поморие.

14.ОС-353/06.04.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно определяне на нова търговска зона в гр.Поморие и обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.

15.ОС-356/07.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост.

16.ОС-364/09.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот – частна общинска собственост в УПИ VII, кв.47 по плана на с.Горица.

17.ОС-365/09.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2020г.

18.ОС-366/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово.

19.ОС-369/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие”, относно промяна на решение №117/12.03.2020г. на Общински съвет – Поморие.

20.ОС-381/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

21.ОС-329/27.03.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за УПИ I26, /ПИ 57491.18.753 по КК/, УПИ II26 /ПИ 57491.18.754 по КК/, УПИ III26, /ПИ 57491.18.755 по КК/,  УПИ IV26 /ПИ 57491.18.756 по КК/, УПИ V26  /ПИ 57491.18.757 по КК/, УПИ VI26 /ПИ 57491.18.758 по КК/,   УПИ VII26 /ПИ 57491.18.759 по КК/, УПИ VIII26  /ПИ 57491.18.760 по КК/, УПИ IХ26  /ПИ 57491.18.761 по КК/ и УПИ Х26 /ПИ 57491.18.762 по КК/, местност Кошарите, землище гр.Поморие, община Поморие“.

22.ОС-357/07.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на нова Наредба №22 за регистрация, отчет, контрол, правила за движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Поморие.

23.ОС-361/08.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно преобразуване на Основно училище „Паисий Хилендарски“ – град Каблешково община Поморие в Обединено училище.

24.ОС-367/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на максимален брой пътни превозни средства с животинска тяга, извършващи атракционна дейност на територията на гр.Поморие.

25.ОС-368/10.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

26.ОС-371/13.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, мярка 4  от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.

27.ОС-372/13.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

28.ОС-373/14.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наеми на наемателите на РИЕ които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

29.ОС-376/14.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за временна отмяна на режима за платено преференциално паркиране по адрес, ползване на общински обществени паркинги срещу заплащане и принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства, регламентирани в Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие.

30.ОС-377/15.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в с.Каменар – Разширение, община Поморие, област Бургас.

31.ОС-379/16.04.2020г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за удостояване на г-н Теодоси Василев Гуджуков със званието „Почетен гражданин на Поморие“.

32.ОС-380/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Поморие за период 2020 – 2023г.

33.ОС-382/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 00833.6.446 по КК на гр.Ахелой, м.Бабата.

34.ОС-383/16.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XIII в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие.

35.ОС-384/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемател, който е ограничил или преустановил дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

36.ОС-385/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура по учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на управление върху поземлен имот с идентификатор 00833.5.490 по КК на гр.Ахелой, община Поморие в полза на Община Поморие.

37.ОС-387/21.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наематели в МБАЛ гр.Поморие, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

38.Текущи.

 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Поморие.

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /п/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 7-мо заседание 231 KB 159