петък, 2 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам осмо заседание на Общински съвет – Поморие на 27.05.2020г. /сряда/ от 10.00 часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-398/30.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще си проведе на 28.05.2020г. и при резервна дата – 12.06.2020г.

2.ОС-409/08.05.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост находящи се в Микропазар „Хлебозавода“ – гр.Поморие.

3.ОС-411/11.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Община Поморие в предстоящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински футболен клуб – Поморие което ще си проведе на 29.05.2020г.

4.ОС-414/12.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на община Поморие на поземлен имот с идентификатор 57491.503.553 по КККР на гр.Поморие, заедно с изграденото в него вълнозащитно съоръжение за акваторията, инфраструктурата и съоръженията на Пристанище Поморие.

5.ОС-415/13.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна условията по общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.

6.ОС-418/14.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XIV кв.38 по плана на с.Страцин.

7.ОС-420/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

8.ОС-421/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

9.ОС-422/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улична регулация, придаваща се към УПИ VIII-23, масив 18, землище на с.Страцин.

10.ОС-424/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

11.ОС-425/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

12.ОС-426/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имот публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, към Министерството на правосъдието, Областна служба „Изпълнение на наказанията”- Бургас, за нуждите на Пробационно звено – Поморие.

13.ОС-427/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Премахване на Търговска зона на ул. „Княз Борис I“, позиция № 73.

14.ОС-436/19.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот.

15.ОС-399/30.04.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемател, който е ограничил или преустановил дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

16.ОС-417/13.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за именуване на терен за озеленяване, представляващ УПИ I-5101 в кв.240 по плана на гр.Поморие, местност Малкото езеро, на името на генерал — майор Александър Михайлович Лермонтов – освободител на гр. Поморие от времето на Руско-турската освободителна война.

17.ОС-428/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно задължения към ОП „СУОИ“ по договори за наем и разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговия на открито (маси за консумация).

18.ОС-429/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.

19.ОС-430/18.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I (идентификатор 57491.507.346 no КККР), в кв.151, (идентификатор 57491.507.346 по КККР), част от улица с о.т. 96 и 110 и част от улица с о.т. 105-106-107-108а-109-109а по регулационния план на гр. Поморие.

20.ОС-439/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Пепа Чанева Петрова за медицински нужди.

21.ОС-440/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иванка Колева Йорданова за медицински нужди и рехабилитация.

22.ОС-441/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мариана Захариева Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.

23.ОС-442/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йордан Ангелов Андонов за медицински нужди и рехабилитация.

24.ОС-443/20.05.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Галина Мирославова Радева за медицински нужди.

25.Текущи.

 

 

 

 

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 8-мо заседание 222 KB 169