петък, 22 септември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам девето заседание на Общински съвет – Поморие на 30.06.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-478/01.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изкупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот УПИ XVII-221, кв.25 по план на с.Гълъбец.

2.ОС-483/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с.Козичино.

3.ОС-484/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2020-2021г.

4.ОС-485/01.06.2020г. – Докладна записка от инж. Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2020-2021г.

5.ОС-492/03.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

6.ОС-493/03.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост.

7.ОС-505/10.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г.

8.ОС-510/12.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване на такси по Приложение № 1, т. 1,2, 3,4, 5,6 и 7 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

9.ОС-518/16.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно намаляване размера на вноските за наем на наемателите на РИЕ които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

10.ОС-519/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект „Рекултивация на общинска депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие“ по процедура за подбор на проекти, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2014-2020г.“

11.ОС-521/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – обект в сграда с идентификатор 35033.501.984.1.1 по КК и КР на гр.Каблешково.

12.ОС-522/17.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Проект за изменение на приложение №1 /Тарифа № 1 за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/ към Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие.

13.ОС-523/17.06.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОС „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, стелажи, шендери, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр. Поморие.

14.ОС-527/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Атанас Манчев – 1920“ гр.Каблешково.

15.ОС-528/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002“ с.Лъка.

16.ОС-531/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възможност за разходване на натрупаните средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63. ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

17.ОС-538/22.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване съгласие община Поморие да придобие безвъзмездно от „Благоустройствени строежиЕООД, изградените сгради и съоръжения, попадащи в границите на поземлени имоти с идентификатори 35691.1.117 по КККР на с. Каменар и 35033.12.134 по КККР на гр. Каблешково.

18.ОС-545/24.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие „Медицински център I“ ЕООД, като наемател на общински недвижим имот да пренаеме част от него за временно възмездно ползване на трето лице.

19.ОС-466/28.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за определяне състав на комисия изпълняваща функциите на инспекторат за осъществяване на контрол и производство по установяване конфликт на интереси по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ за кметства гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Гълъбец, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Дъбник, с. Порой, с. Страцин.

20.ОС-475/29.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за откриване на нови локализаиионни единици за поземлените имоти на улицаЯнтра „, по плана на с.Лъка, община Поморие, област Бургас.

21.ОС-476/29.05.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в с.КаменарРазширение, община Поморие, област Бургас.

22.ОС-498/05.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване“ за ПИ 69746.2.53 по КККР на с.Страцин. местност „ Старо село “, община Поморие.

23.ОС-503/10.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за подробен устройствен планпарцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Улично осветление “ в ПИ 57491.19.568 по КК на гр.Поморие, местност „Лахана“.

24.ОС-514/15.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за поправка на решение № 173/ 27.05.2020г. на Общински съвет – Поморие за откриване на административно производство за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36. ПИ 35691.6.63 и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.

25.ОС-515/16.06.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019-2023г./ за периода 01.11.2019г. – 31.05.2020г.

26.ОС-525/18.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно  производство за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I (ПИ 47651.10.59) по КК на с.Медово, местност „Над село“, община Поморие.

27.ОС-530/19.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проектно предложение „Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Община Поморие”, по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, финансирана от Фонд “Социална закрила“.

28.ОС-542/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Демир Йорданов Янков за медицински нужди.

29.ОС-543/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йовка Желязкова Иванова за медицински нужди и рехабилитация.

30.ОС-544/23.06.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Руска Йорданова Янева за медицински нужди.

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 9-то заседание 246 KB 154