ДНЕВЕН РЕД – КОМИСИИ

ДНЕВЕН РЕД – КОМИСИИ

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания в Зала №2 на Община Поморие, съобразно определения график при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-629/06.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.
2. ОС-642/11.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление за издаване на разрешение за извършване на редовно теренно археологическо проучване на обект, находящ се в общински поземлен имот с идентификатор 35033.3.256 по КККР на гр. Каблешково, м. Праматаря
3. ОС-664/14.06.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2024г.
4.ОС-665/14.06.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост
5.ОС-666/17.06.2024г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.
6.ОС-667/17.06.2024г.– Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно Утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ Поморие“ ЕООД гр. Поморие, проведено на 31.05.2024г.
7.ОС-618/03.06.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.601.1167, местност Разширението, по КК на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“
8.ОС-619/03.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.330, местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие“
9.ОС-620/03.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ II-1471 (ПИ 57491.505.13 по КК), кв.115 по плана на гр.Поморие.
10.ОС-621/03.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV (ПИ 57491.508.113 по КК) и УПИ ХХII (ПИ 57491.508.249 по КК), кв.217 по плана на гр.Поморие.
11.ОС-622/03.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“
12.ОС-623/03.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия с кабел САВТ+50 кв.мм., изтеглен в HDPE75 тръба ф63 мм с присъединяване в съществуващо табло НН на БКТП за захранване на „Производствена база за аквакултури“ в ПИ с ид.35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“
13.ОС-639/11.06.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане Общински план за действие на Община Поморие за периода 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030 г.), съгласно Националния план за действие за периода 2024 – 2027 г.
14.ОС-640/11.06.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относнопредварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Канал за отпадни води за „Производствена база за аквакултури“ в ПИ 35033.13.254 /стар ид. 000534/ по КК на гр.Каблешково, община Поморие“
15.ОС-658/14.06.2024г.- Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.
16.Текущи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors