На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и четвърто/извънредно/  заседание на Общински съвет – Поморие на 05.08.2021г.г. /четвъртък/ от 15.30часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-512/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев- Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с участие в капитала.

2.ОС-513/02.08.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев- Кмет на Община Поморие, относно конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, гр. Поморие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ   /п/         

                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 189 KB 34