На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и пето заседание на Общински съвет – Поморие на 08.09.2021г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-475/16.07.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. на Община Поморие.

2.ОС-524/06.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2021г.

3.ОС-538/13.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2021г. – поземлен имот – лозе с идентификатор 18229.4.180 в местност „Речката“ с.Гълъбец.

4.ОС-540/17.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XIV кв.29 по плана на с.Лъка.

5.ОС-541/17.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – поземлени имоти в УПИ II, УПИ III и УПИ IV в кв.19 по плана на гр.Каблешково.

6.ОС-548/19.08.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.

7.ОС-554/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022г.

8.ОС-556/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 574919.139 по КК и КР на гр.Поморие.

9.ОС-559/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост по КК и КР на гр.Поморие.

10.ОС-560/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – апартамент №14 на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие.

11.ОС-561/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се в селища на Община Поморие.

12.ОС-565/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дарение на електронен дрегер Dreager Drugtest 5000 к-т, акумулатор и зарядно устройство на 220 V, зарядно устройство на 12 V, USB кабел, софтуер и специален транспортен куфар.

13.ОС-566/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 57491.502.579 по КК и КР на гр.Поморие.

14.ОС-582/30.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот общинска собственост с идентификатор 00833.502.158 по КККР на гр.Ахелой.

15.ОС-570/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор на МИРГ Поморие за Проект „Арт комплекс-Водна кула – Музей на рибарството, гр. Поморие“.

16.ОС-571/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор на МИРГ Поморие за Проект „Арт комплекс-Водна кула – Музей на рибарството, гр. Поморие“.

17.ОС-572/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой”.

18.ОС-573/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, по процедура МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 за Проект „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационен център – гр. Ахелой”.

19.ОС-574/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор, по процедура мярка 4, на МИРГ Поморие за Проект „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“.

20.ОС-575/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор, по процедура мярка 4, на МИРГ Поморие за Проект „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв.46 – ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“.

21.ОС-576/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор, по подмярка 19.2 на Мярка 19, процедура МИГ Поморие за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”.

22.ОС-577/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор, по подмярка 19.2 на Мярка 19, процедура МИГ Поморие за Проект „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар”.

23.ОС-581/30.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за дарение в полза на Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД на климатици, собственост на Община Поморие.

24.ОС-552/24.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Решение №549/30.07.2021г., прието на заседание на Общински съвет – Поморие и отразено в протокол №23/30.07.2021г.

25.ОС-553/25.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2021/2022 година.

26.ОС-557/26.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие.

27.ОС-567/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти по Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ на МИРГ „Поморие“.

28.ОС-578/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ: ІІ-166, ІІІ-166, ХІІІ-159,160 и ХІV-за обществено хранене, търговия и услуги, в кв.9 по плана на с.Страцин, община Поморие.

29.ОС-579/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 35033.130.9 и 35033.24.326 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.

30.ОС-580/27.08.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – за озеленяване и павилион, в кв.6а по плана на с.Каменар, община Поморие.

31.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред на 25-то заседание 264 KB 32