На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и шесто /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на  16.09.2021г. /четвъртък/ от 16.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.ОС-604/14.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проведен конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Поморие, обявен на 06.08.2021 г. в изпълнение на Решение № 585/05.08.2021г. на Общински съвет – Поморие.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 26-то извънредно заседание 197 KB 36