сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Поморие на 13.10.2021г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.ОС-594/08.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване и пристрояване на обект „Надстройка върху гараж, пристройка със стълбище и тавански етаж“ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI-1623 в кв.120 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.

2.ОС-603/13.09.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ – Поморие, относно отдаване под наем на земеделска земя – лозе в землище с.Гълъбец.

3.ОС-613/17.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 57491.501.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със заповед РД-18-36/29.04.2009г.

4.ОС-620/21.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

5.ОС-631/27.09.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти и общински терени на територията на гр.Поморие и с.Гълъбец.

6.ОС-632/27.09.2021г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект на територията на Община Поморие.

7.ОС-633/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот УПИ IV-48 в кв.4 по плана на с.Косовец.

8.ОС-634/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ II в кв.37 по плана на с.Козичино.

9.ОС-636/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.

10.ОС-638/29.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на общинско търговско дружество „Общински аптеки“ ЕООД, със седалище адрес на управление: гр.Поморие, ул. „Цар Калоян“ №1, с управител Весела Апостолова Печас.

11.ОС-646/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр.Поморие от Община Поморие, ведно с всички движими вещи находящи се в тях.

12.ОС-647/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІІ кв.21 по плана на с.Каменар.

13.ОС-648/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV кв.24 по плана на с.Гълъбец.

14.ОС-651/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за отписване от актовете книги за общинска собственост на съставени актове за общинска собственост.

15.ОС-652/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021г. – обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 в УПИ VII, кв.69 по плана на гр. Поморие.

16.ОС-653/04.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – обект с идентификатор 57491.502.206.1.12 в УПИ VII, кв.69 по плана на гр. Поморие.

17.ОС-656/04.10.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ – Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2020г.

18.ОС-606/14.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно създаване на Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ на територията на Община Поморие.

19.ОС-628/27.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по Процедура за подбор на проекти „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

20.ОС-635/28.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за искане за промяна местоположението на общински имот, находящ се в с.Каменар, община Поморие.

21.ОС-642/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР (подробен устройствен план – план за улична регулация) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м. Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие.

22.ОС-643/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, минаващ през полски път с ид.57491.19.573 за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“.

23.ОС-644/01.10.2021г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно допълнение на годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Поморие.

24.ОС-645/01.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПР за УПИ III-2040, в кв.137а по плана на гр.Поморие.

25.ОС-660/05.10.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Галиман Юмер от с.Дъбник, общ.Поморие за медицински нужди за детето Юмер Юмер.

26.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 27-мо заседание 225 KB 65