сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и осмо /извънредно/заседание на Общински съвет – Поморие на 09.11.2021г. /вторник./ от16.00. часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев”– гр.Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-723/03.11.2021г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат” BGENVIRONMENT-4.004, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” по Програма „ Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ   /п/         

                                              

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 28- мо изв. 194 KB 86