неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и девето заседание на Общински съвет – Поморие на 30.11.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие  при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-711/28.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлени имоти с идентификатори 35033.2.679 и 35033.2.680 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-505/01.06.2006г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в полза на Община Поморие.

2.ОС-722/03.11.2021г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от д-р Кирил Асенов Хинов – Управител на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие.

3.ОС-726/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед по проект „Стратегия за водено от общността местно развитие на Местна инициативна рибарска група Поморие” и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

4.ОС-728/04.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища.

5.ОС-731/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2021г.

6.ОС-732/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2024 година в частта за местни дейности на Община Поморие.

7.ОС-733/05.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в извънредно, неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас (Асоциация по В и К – Бургас, асоциация).

8.ОС-740/09.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.

9.ОС-756/11.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински апартамент в сграда с идентификатор 57491.504.67.2.9 по КК и КР на гр.Поморие.

10.ОС-760/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на жилищна сграда, салма и идеални части от съсобствен с община Поморие недвижим имот – поземлен имот в УПИ IX-291 в квартал 42 по плана на с. Бата.

11.ОС-761/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между община Поморие и физически лица, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатор 57491.14.266 и 57491.14.384 по КККР на гр. Поморие, община Поморие.

12.ОС-762/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в ПИ 57491.501.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие.

13.ОС-763/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в УПИ IX, кв.35 по плана на с. Каменар.

14.ОС-764/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г.

15.ОС-765/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД да придобие безвъзмездно 60% от капитала на „Медицински център1- Поморие“ ЕООД.

16.ОС-766/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прехвърляне на 60% от капитала на „Медицински център 1- Поморие“ ЕООД на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД.

17.ОС-767/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на недвижими имоти – общинска собственост за безвъзмездно управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Поморие.

18.ОС-772/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие във връзка с административна процедура в Община Несебър по издаване на удостоверение за търпимост в землището на с.Тънково.

19.ОС-781/17.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решения на Общински съвет – Поморие.

20.ОС-783/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор по подмярка 19.2 на Мярка 19 МИГ Поморие за Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване- паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”.

21.ОС-785/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор, по подмярка 19.2 на Мярка 19 процедура МИГ Поморие за Проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване – паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие”.

22.ОС-786/19.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ I, кв.62 по регулационния план на гр.Поморие.

23.ОС-790/23.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на спортна площадка, разположена в поземлен имот с идентификатор ПИ 57491.507.361 по КККР на гр.Поморие – публична общинска собственост и предложение за изменение и допълнение на Приложение №2  към Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „СУОИ“ на Общински съвет – Поморие.

24.ОС-619/21.09.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

25.ОС-707/26.10.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на Споразумение за поддържане на кръгово кръстовище до гр. Ахелой на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200.

26.ОС-750/10.11.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на ценоразпис за продажба на дървесина от горите, собственост на Община Поморие, считано от 01.01.2022г.

27.ОС-759/12.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

28.ОС-769/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Водопровод ПЕВП Ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на поземлен имот с идентификатор 35691.1.65, в местност Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие.

29.ОС-770/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на решение № 637/13.10.2021г. за одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПУР (подробен устройствен план – план за улична регулация) за трасе на улица, преминаваща през ПИ 00833.5.378, обслужваща поземлени имоти в м.Пречиствателната, землище гр.Ахелой, община Поморие.

30.ОС-771/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III (ПИ 35033.501.1275 пo КК на гр.Каблешково), в кв.77 по регулационния план на гр.Каблешково, община Поморие.

31.ОС-773/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на поземлени имоти с идентификатори: 00833.5.378, 00833.5.371, 00833.5.120, 00833.5.121. 00833.5.166, 00833.5.167, 00833.5.441, 00833.5.400 и 00833.5.397 по кадастралната карта на гр.Ахелой, община Поморие.

32.ОС-774/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обособяване на път в поземлени имоти 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр.Каблешково, община Поморие.

33.ОС-775/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.1.161, 44425.12.20 и 44425.1.170 по КК на с.Лъка, община Поморие.

34.ОС-778/16.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет – Поморие.

35.ОС-779/16.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие (приета с Решение №1022/05.02.2019г. на Общински съвет – Поморие).

36.ОС-782/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по Процедура за подбор на проекти по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

37.ОС-784/18.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

38.ОС-791/23.11.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефан Василев Лефтеров за медицински нужди.

39.ОС-792/23.11.2021г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Радка Стоянова Шопова за медицински нужди.

40.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 29-то заседание 263 KB 54