неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесето заседание на Общински съвет – Поморие на 21.12.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-725/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно План – сметка за дейностите по чистотата за 2022г.

2.ОС-768/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

3.ОС-776/15.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно добавяне на такса за извършване на техническа услуга на територията на община Поморие към регламентираните услуги в Раздел IV от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

4.ОС-821/10.12.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно годишен план за ползване на дървесина от горските територии, стопанисвани от ОП „ОГСС“ гр. Поморие, собственост на Община Поморие през 2022г.

5.ОС-822/10.12.2021г. – Докладна записка от инж.Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно утвърждаване на нов Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от общински горски територии, към Община Поморие, считано от 01.01.2022г.

6.ОС-827/14.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока за погасяване на договор за кредит № 1199 от 15.10.2020 г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.

7.ОС-834/15.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за определяне на терен изграждане паметник на кан Тервел на територията на община Поморие, гр. Поморие.

8.ОС-724/03.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на Наредба №10 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение №1099/29.03.2019г. на Общински съвет – Поморие и приемане на нова наредба.

9.ОС-801/30.11.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 00833.5.120 и 00833.5.121 по КККР на гр.Ахелой, община Поморие.

10.ОС-819/09.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти ,,Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“.

11.ОС-820/09.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План за действие на Община Поморие в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.

12.ОС-824/10.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие за предоставяне на целева субсидия на Стефани Илиева Чучукова за участие в 20-то Европейско младежко първенство пo бърз и блиц шах 2021г.

13.ОС-825/13.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно допълнителна субсидия за проектиране на сграда с идентификатор 57491.502.205.2 във връзка с кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.

14.ОС-826/13.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно устройството и дейността на Общинските предприятия.

15.ОС-829/14.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2022г.

16.Текущи.

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 30-то заседание 254 KB 53