четвъртък, 30 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и първо заседание на Общински съвет – Поморие на   26.01.2022г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-858/29.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XXVI, кв.10 по плана на с.Дъбник.

2.ОС-859/29.12.2021г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I, кв.10 по плана на с.Дъбник.

3.ОС-14/07.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 10.02.2022 г.

4.ОС-15/07.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване и пристрояване на обект „Пристройка лятна кухня със склад и надстройка към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.4.2 по КККР на гр.Ахелой“ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.4 по КККР на гр.Ахелой /урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-4, кв.1 по регулационния план на гр.Ахелой/- частна общинска собственост.

5.ОС-24/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“.

6.ОС-29/17.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VI-15 в кв.14 по плана на с.Косовец, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

7.ОС-35/17.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х-281 кв.32 по плана на с.Страцин.

8.ОС-17/11.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за извършване на административна промяна на основание чл.32, ал.4, във връзка с чл.20 от ЗАТУРБ за присъединяване на с.Каменар, като квартал на гр.Поморие.

9.ОС-18/11.01.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.07.2021г. – 31.12.2021г.

10.ОС-23/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно средства необходими през 2022г. и 2023г. за изпълнение на проект подаден за одобрение с наименование „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ по подмярка 19.3 от мярка от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.

11.ОС-25/12.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схеми за разполагане на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на град Поморие, град Ахелой и град Каблешково, община Поморие във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“.

12.ОС-36/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ І /ПИ 57491.501.421 по КККР/, в кв.269 по регулационния план на гр.Поморие, област Бургас.

13.ОС-37/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-820 /ПИ 35033.501.1275 по КК/, в кв.77 по плана на гр.Каблешково.

14.ОС-38/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ І и УПИ ІІ, в кв.34 по регулационния план на гр.Ахелой, област Бургас.

15.ОС-39/18.01.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 35033.7.464 по КК на гр.Каблешково, местност Пъдарска могила, община Поморие.

16.Текущи.

 

 АДАМ АДАМОВ        /П/

                                  

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 31-во заседание 282 KB 65