сряда, 6 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и второ заседание на Общински съвет – Поморие на 28.02.2022г. /понеделник/ от 10.00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-69/07.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за преминаване собствеността от държавна в общинска на „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на гр.Поморие от км 217+000 до км 223+915 (по километриране от 1995г.)“.

2.ОС-77/11.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ XXVI-298 в квартал 25 по плана на с. Гълъбец.

3.ОС-81/14.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи 2022г.

4.ОС-86/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпаднала необходимост от членство на община Поморие в Асоциацията на българските градове и региони (АБГР).

5.ОС-89/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ЕАД с цел реализация на проект „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие и на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие с адрес: ул. „Солна“№9 и кв. „Свобода“№14.

6.ОС-94/16.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023г.

7.ОС-96/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ XIV, кв.21 по плана на с.Страцин.

8.ОС-97/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.249.3.2 на Политическа партия „Възраждане“.

9.ОС-98/17.02.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“- Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие.

10.ОС-100/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Медово.

11.ОС-101/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

12.ОС-102/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой.

13.ОС-103/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Бата.

14.ОС-104/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

15.ОС-105/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Поморие.

16.ОС-106/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Габерово.

17.ОС-107/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Козичино.

18.ОС-108/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Белодол.

19.ОС-109/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар.

20.ОС-110/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

21.ОС-111/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.

22.ОС-112/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

23.ОС-121/21.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване, на имот публична-общинска собственост представляващ сграда – с идентификатор 57491.503.576.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие – сграда за обществено хранене.

24.ОС-68/04.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Годишен отчет за дейността за 2021 г. и отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г. на Асоциацията по ВиК – Бургас, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

25.ОС-70/08.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне статута на военни паметници на територията на община Поморие и обявяването им за публична общинска собственост.

26.ОС-71/08.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Председател на УС на СНЦ „МИРГ ПОМОРИЕ“, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на външни информационни дисплеи на територията на Община Поморие, които се реализират с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

27.ОС-72/09.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

28.ОС-87/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2021 г.

29.ОС-88/15.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на План-програма за развитието на туризма в Община Поморие за 2022 г.

30.ОС-99/17.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие за определяне на периода на забрана за извършване на строително – монтажни работи на територията на гр.Поморие и гр.Ахелой.

31.ОС-115/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ – Поморие.

32.ОС-116/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ – гр. Поморие.

33.ОС-117/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително – ремонтни дейности“ – гр.Поморие.

34.ОС-118/18.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение за приемане на Политика за участие на Община Поморие в публичните предприятия.

35.ОС-125/21.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Поморие за периода 2019г. – 2023г., гарантиращо нормалното функциониране на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие” ЕООД и приемане на декларация от Общинския съвет.

36.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                  

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 32-ро заседание 214 KB 59