На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на 30.03.2022г. /сряда/ от 10.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-78/11.02.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне за стопанисване и управление на активи придобити след одобрен, приключен и верифициран проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап“, и предложение за изменение и допълнение на Приложение №2 към Правилника за устройството и дейността на ОП „СУОИ“ – гр.Поморие.

2.ОС-166/16.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2022 г.

3.ОС-168/16.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I-205 кв.55 по плана на с.Козичино.

4.ОС-176/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок до 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен оповестен явен търг, на терен общинска собственост за стациониране на преместваем обект – павилион за продажба на траурни стоки, услуги и цветя в Търговска зона „Гробищен парк“ в ПИ с идентификатор 57491.16.546, кв.300 по плана на гр. Поморие.

5.ОС-177/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-187 кв.36 по плана на с.Козичино.

6.ОС-178/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

7.ОС-179/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г. – едноетажна сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с.Страцин.

8.ОС-180/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – сграда с идентификатор 69746.5.92.1 по КККР на с.Страцин.

9.ОС-181/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35033.501.1231.1.1 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие.

10.ОС-182/21.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІV-432 кв.40 по плана на с.Лъка.

11.ОС-184/22.03.2022г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

12.ОС-189/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока на договор за погасяване на кредит № 1248 от 20.05.2021г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.

13.ОС-190/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

14.ОС-191/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед, за обезпечаване на авансово плащане за Проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр.Поморие”.

15.ОС-193/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-188 и УПИ V-188 кв.59 по плана на с.Козичино.

16.ОС-194/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчуждаване на части от поземлени имоти 44425.2.54, 44425.2.56 и 44425.2.88 по КККР на с.Лъка – частна собственост.

17.ОС-171/17.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие.

18.ОС-192/22.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

19.ОС-196/23.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2022г.

20.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                   

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 33-то заседание 352 KB 24