сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Поморие на 19.04.2022г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-230/01.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2022г.

2.ОС-213/30.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

3.ОС-229/01.04.2022г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.

4.ОС-236/04.04.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2021г. на читалищата на Община Поморие.

5.ОС-244/05.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

6.ОС-245/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ VI-92, квартал 12 плана на с.Козичино.

7.ОС-247/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделска земя за 2022 г. в местност „Белнище“ в с.Козичино, община Поморие.

8.ОС-248/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение на РУО Бургас за преобразуване чрез вливане на НУ „Константин Величков“ с.Габерово и ОУ „Елин Пелин“ с.Дъбник в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково и преобразуване чрез вливане на ОУ „Христо Ботев“ с.Горица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Порой в ОУ „Георги Ст. Раковски“ с.Гълъбец община Поморие.

9.ОС-251/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

10.ОС-252/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.

11.ОС-253/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. – едноетажна сграда в УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково.

12.ОС-255/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – едноетажна сграда в УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково.

13.ОС-256/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

14.ОС-260/11.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/.

15.ОС-261/11.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

16.ОС-240/05.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Проект на Методика за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на младежки проекти и инициативи. Предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2022г.

17.ОС-246/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 PE100 PN10 с дължина 115м, преминаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие.

18.ОС-249/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

19.ОС-254/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по регулационния план на с.Козичино, община Поморие.

20.ОС-257/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет – Поморие.

21.ОС-258/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средство на територията на град Поморие.

22.ОС-259/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане допълнение в Щатното длъжностно разписание на Исторически музей – Поморие.

23.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 34-то заседание 487 KB 69