На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и пето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на      18.05.2022г. /сряда/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-284/20.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

2.ОС-286/21.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие, което включва формиране на „Център за градска мобилност“ и промяна в Организационно-управленската структура на предприятието.

3.ОС-316/10.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на Община Поморие за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/    

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 35-то извънредно заседание 292 KB 38