неделя, 10 декември 2023

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и шесто заседание на Общински съвет – Поморие на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-281/19.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, представляващ едноетажна, полумасивна сграда в УПИ XXII, кв.9 по плана на с.Страцин, община Поморие.

2.ОС-294/27.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

3.ОС-300/29.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-48 в кв.4 по плана на с. Косовец, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

4.ОС-302/04.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 31.05.2022 г. и при резервна дата – 16.06.2022г.

5.ОС-306/05.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – лекарски кабинет с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие.

6.ОС-330/12.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ VIII кв. 197 по регулационния план на гр.Поморие.

7.ОС-331/12.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имоти, за обезщетяване на основание чл.19а от ЗСПЗЗ на наследници на Паскал Георгиев Канакиев.

8.ОС-333/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за краткосрочен общински дълг по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на Община Поморие.

9.ОС-334/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно финансиране на разходите за биологична рекултивация  по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с изпълнение на проект с наименование: „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на с.Каменар, Община Поморие“.

10.ОС-335/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на земеделски земи.

11.ОС-336/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2022-2023 г.

12.ОС-337/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“, относно отдаване под наем на маломерни  имоти  за стопанската 2022-2023 г.

13.ОС-339/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ І, кв.43А по регулационния план на гр.Поморие.

14.ОС-342/13.05.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно провеждане на публично оповестен явен търг  за отдаване под наем на имоти – публична  общинска собственост находящи се на територията на Община Поморие.

15.ОС-344/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2022г. в гр.Каблешково и с.Горица, Община Поморие.

16.ОС-345/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на пристрояване на обект „Допълващо застрояване – „Фризьорски салон“ към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 00833.501.403.1 по КККР на гр. Ахелой“ в поземлен имот с идентификатор 00833.501.403 по КККР на гр. Ахелой /урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХI, кв.18 по регулационния план на гр. Ахелой/ – частна общинска собственост.

17.ОС-349/16.05.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти  на територията на Община Поморие.

18.ОС-282/19.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 35033.15.20 по КК на гр.Каблешково, местност Лалето, община Поморие.

19.ОС-299/29.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XIII в кв.35 по плана на гр.Ахелой, община Поморие.

20.ОС-301/03.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие 2022-2025г.

21.ОС-308/05.05.2022г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за отмяна на решение на Общински съвет – Поморие №659/30.11.2021г.

22.ОС-338/13.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.158 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.

23.ОС-352/16.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

24.ОС-358/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Екатерина Стоева за медицински нужди и рехабилитация.

25.ОС-359/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Станка Димитрова за медицински нужди и рехабилитация.

26.ОС-360/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Фатме Хюсеин за медицински нужди и рехабилитация.

27.ОС-361/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Виолета Георгиева за медицински нужди за детето Паола Георгиева.

28.ОС-362/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Невенка Лукова за медицински нужди и рехабилитация.

29.ОС-363/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Деница Анджерлиева за медицински нужди и рехабилитация.

30.ОС-364/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Кавръков за медицински нужди.

31.ОС-365/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Родика Арсова за медицински нужди.

32.ОС-366/17.05.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димитринка Тодорова за медицински нужди.

33.Текущи.

 

 

 

 

АДАМ АДАМОВ       /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

 

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 36-то заседание 283 KB 49