На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и седмо заседание на Общински съвет – Поморие на 30.06.2022г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-405/06.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г.

2.ОС-417/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на максимален размер на дълг за 2022г.

3.ОС-419/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на социални услуги за ползване на обществен транспорт от социално слаби лица.

4.ОС-420/10.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2022г. – дворни места в с.Александрово, община Поморие.

5.ОС-426/14.06.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински Център 1 – Поморие“ ООД гр. Поморие, проведено на 06.06.2022г.

6.ОС-432/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ I-37, кв.12 по плана на с.Медово, община Поморие.

7.ОС-433/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие.

8.ОС-434/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между Община Поморие и Физическо лице в недвижим имот, представляваш УПИ VI-44 в кв.18 по плана на с. Габерово, чрез продажба на общинската идеална част от имота.

9.ОС-435/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XI-268 кв.12 по плана на с.Медово, община Поморие.

10.ОС-436/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

11.ОС-439/20.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХIII-139 кв.22 по плана на с.Александрово, община Поморие.

12.ОС-441/21.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на сгради с идентификатори: 57491.502.335.3, 57491.502.335.7, 57491.502.335.8 и 57491.502.335.9 по КККР на гр. Поморие от Община Поморие, ведно с всички движими вещи находящи се в тях.

13.ОС-367/18.05.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.

14.ОС-412/08.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в с.Горица, община Поморие, област Бургас.

15.ОС-415/09.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на предварителен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласували със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.

16.ОС-422/13.06.2022г. – Докладна записка от Никодим Стоянов – Зам.-председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за учредяване на болнично настоятелство към МБАЛ-Поморие ЕООД.

17.ОС-428/14.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за улична регулация на УПИ I220 кв.6 по регулационния план на с.Лъка, община Поморие.

18.ОС-430/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод ПЕВП ф90х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на УПИ I (ПИ 02810.24.190 по КККР), кв.55, м. „Новото място“, землище с.Бата, община Поморие.

19.ОС-431/15.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Външен водопровод от тръби ПЕВП ф110 х 6,6 с дължина 300 м през ПИ 57491.18.688 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.340, 57491.18.341, 57491.18.446, 57491.18.447, 57491.18.330 и водопровод от тръби ПЕВП ф90 с дължина 90м през ПИ 57491.18.738 за еднофамилни жилищни сгради в ПИ 57491.18.740, в местност Кошарите, по КК на гр.Поморие, община Поморие.

20.ОС-440/20.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изпълнението на услугата от общ икономически интерес  – „патронажна грижа” по проект „Патронажна грижа + в Община Поморие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

21.ОС-444/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Петя Димитрова за неотложно лечение.

22.ОС-445/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Велика Саръстова за медицински нужди и рехабилитация.

23.ОС-446/21.06.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Красимир Маринов за медицински нужди.

24.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 37-мо заседание 498 KB 17