сряда, 29 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и осмо заседание на Общински съвет – Поморие на 02.08.2022г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-406/06.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 година на Община Поморие.

2.ОС-459/29.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. – едноетажна сграда с идентификатор 35033.24.241.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково.

3.ОС-472/11.07.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Бизнес Програма на МБАЛ „Поморие” ЕООД за периода 2022-2024г.

4.ОС-520/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на еднолично дружество е ограничена отговорност „Чистота Поморие“.

5.ОС-474/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен дълг.

6.ОС-475/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и условията  за  поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

7.ОС-490/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в с.Александрово, община Поморие.

8.ОС-491/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в гр.Каблешково, община Поморие.

9.ОС-492/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съответстващ на УПИ ХVІІІ кв.150 по регулационния план на гр.Поморие.

10.ОС-493/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ-237 кв.21 по плана на с.Страцин, община Поморие.

11.ОС-499/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III30, кв.2 по плана на с. Александрово.

12.ОС-500/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нереализирано право на строеж в законоустановения срок върху общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III, кв.61 по плана на с. Горица.

13.ОС-507/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на част от улица с осови точки 539 и 552 по плана на гр. Поморие, придаваща се към нов УПИ XIII-1121 в кв.19 по плана на гр. Поморие /ПИ с идентификатор 57491.502.560 по КККР на гр. Поморие/.

14.ОС-508/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатори 35033.501.1561 по КККР на гр.Каблешково, одобрени със Заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-201/24.01.2020г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.

15.ОС-509/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на втори жилищен етаж, с отделен вход и самостоятелно стълбище от жилищна сграда и гараж, изградени в съсобствен с община Поморие недвижим имот – самостоятелен обект с идентификатор 57491.506.382.1.1 по КККР на гр.Поморие.

16.ОС-514/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“ в с.Горица, общ.Поморие.

17.ОС-515/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІ кв.9 по регулационния план на с.Страцин, общ.Поморие.

18.ОС-516/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-305 кв.44 по плана на с.Бата, общ.Поморие.

19.ОС-517/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-55 кв.34 по плана на с.Страцин, общ.Поморие.

20.ОС-518/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №52/06.02.2020г. на Общински съвет – Поморие.

21.ОС-534/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр.Каблешково.

22.ОС-536/26.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 26.08.2022г.

23.ОС-460/29.06.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс – жилищни сгради за сезонно обитаване и хотел“ в ПИ 35033.8.392, в м.Рекица, по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие, подобект: Кабел 20 kV между БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.392 и БКТП 2х630 kVA в ПИ 35033.8.486 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.

24.ОС-470/08.07.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

25.ОС-473/11.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I и УПИ II в кв.34 по плана гр.Ахелой, община Поморие.

26.ОС-487/15.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2022/2023 година.

27.ОС-495/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.

28.ОС-496/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване срока на изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Поморие“, процедура „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

29.ОС-497/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.160 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.

30.ОС-498/18.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 44425.7.121 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.

31.ОС-501/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

32.ОС-502/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“ с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

33.ОС-503/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие” с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

34.ОС-504/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“ с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.

  35.ОС-505/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.

36.ОС-506/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за отмяна на Решение №473 по Протокол №19 от 28.04.2021г. на Общински съвет – Поморие.

37.ОС-510/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод ПЕВП ф90 х5,4 РЕ100 PN10 за захранване на ПИ 35691.1.65 в м.Бадемите, в землището на с.Каменар, община Поморие“.

38.ОС-519/19.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласувани със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.

39.ОС-532/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отмяна на решение № 384/28.01.2021г. на Общински съвет – Поморие и приемане на решение за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I в кв.255 по плана на гр.Поморие.

40.ОС-533/22.07.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на решение за закриване на кметство с.Каменар и даване съгласие за административно – териториални промени, засягащи територията и границите на Община Поморие.

41.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                           

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 38-мо заседание 528 KB 51