неделя, 10 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и девето заседание на Общински съвет – Поморие на 01.09.2022г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-552/08.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, във Временен пазар за селскостопанска продукция в кв.228 УПИ I-5018 по плана на гр.Поморие.

2.ОС-562/12.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проектно предложение, одобрено за финансиране по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

3.ОС-588/23.08.2022г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова търговска зона с позиция за разполагане на преместваем обект и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен на територия на Община Поморие.

4.ОС-591/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2022г. – поземлен имот с идентификатор 35033.130.12, в землището на гр.Каблешково.

5.ОС-593/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

6.ОС-594/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на Бюджета на Община Поморие за 2022 година.

7.ОС-596/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ V-1573 и в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХХ-1574 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каблешково, общ.Поморие.

8.ОС-597/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост за изграждане на жилищна сграда в УПИ III, кв.61 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.

9.ОС-599/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2022г.

10.ОС-600/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от недвижими имоти, публична общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас.

11.ОС-601/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

12.ОС-565/12.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.152 и 44425.7.153 по КК на с.Лъка, местност Герена, община Поморие.

13.ОС-586/22.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, община Поморие.

14.ОС-587/22.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242 по КК на с.Горица, местност Каниева чешма, община Поморие.

15.ОС-590/24.08.2022г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС“ гр.Поморие, относно промяна на Ценоразпис, за продажба на дървесина добита от общински горски територии, към Община  Поморие.

16.ОС-592/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

17.ОС-595/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно окомплектоване на допълнителни насаждения към Лесфонд 2022г.

18.ОС-598/24.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“.

19.ОС-606/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Гергина Янчева за медицински нужди.

20.ОС-607/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Янко Янчев за медицински нужди.

21.ОС-608/25.08.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Вълчанов за медицински нужди и рехабилитация.

22.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                           

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 39-то заседание 323 KB 39