На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и първо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 20.10.2022г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОС-724/19.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно придобиването на 100% от дружествените дялове на новоучредено търговско дружество „Чистота Поморие“ ЕООД, ЕИК: 207002778.

Поканваме Ви да вземете участие в работата на заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.

АДАМ АДАМОВ /П/

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ДНЕВЕН РЕД 259 KB 19