неделя, 4 юни 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесет и пето заседание на Общински съвет – Поморие на 31.01.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-06/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за освобождаване от заплащането на наемни вноски за срок от шест месеца на „Марат 2020“ ООД.

2.ОС-08/04.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 09.02.2023 г.

3.ОС-15/06.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост находящи се на територията на Община Поморие.

4.ОС-38/13.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ V-5409 кв.267 по регулационния план на гр.Поморие.

5.ОС-45/17.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХІІ-277 кв.51 по регулационния план на с.Горица, общ.Поморие.

6.ОС-52/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на надстрояване за обект „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 57491.506.69.1 по КККР на гр.Поморие“ в поземлен имот с идентификатор 57491.506.69 по КККР на гр.Поморие /урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-2451, кв.160 по регулационния план на гр.Поморие/- частна общинска собственост.

7.ОС-53/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на имоти, за обезщетяване на основание чл.19а от ЗСПЗЗ на наследници на Петър Янчев Петров.

8.ОС-54/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ IV-52 кв.5 по регулационния план на гр.Каблешково, общ.Поморие.

9.ОС-55/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на предварителни лимити по разходите по Проекто – Бюджет 2023 г. на Община Поморие, предвид отложеното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г., на основание  Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г.

10.ОС-56/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на Държавен Фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“.

11.ОС-57/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „ROADS: Пътища към устойчив геотуризъм“ от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

12.ОС-58/20.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

13.ОС-59/20.01.2023г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова търговска зона с позиция за разполагане на преместваем обект и провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински терен – публична общинска собственост на територия на Община Поморие.

14.ОС-61/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно едностранно прекратяване на Договор за концесия № Д-716/24.11.2017г. на язовир „Емирско“, находящ се в землището на с.Белодол, Община Поморие, сключен с „Марков 2017“ ЕООД.

15.ОС-62/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поправка на явна техническа грешка в Решение №952/17.11.2022 г. взето на 43-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 17.11.2022 г., по докладна записка с вх. рег. № ОС-764/04.11.2022г. от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие.

16.ОС-63/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване срока за погасяване на договор за кредит № 1309 от 14.03.2022г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.

17.ОС-64/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОДМВР – Бургас, за нуждите на РУ – Поморие 1 бр. моторно превозно средство, собственост на Община Поморие.

18.ОС-67/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за поставяне, по одобрена план – схема на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили.

19.ОС-69/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г.

20.ОС-71/24.01.2023г. Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, за медико-диагностична лаборатория, в която ще се провежда обучение на студенти и стажанти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

21.ОС-894/07.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие.

22.ОС-937/23.12.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.

23.ОС-14/06.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване, на ПУП-ПЗ за ПИ 57790.100.112 в м. ,,Речката“, пo КК на с.Порой, община Поморие.

24.ОС-25/10.01.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчета за дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии /мандат 2019–2023г./ за периода 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

25.ОС-39/13.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

26.ОС-44/17.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ IV399, в кв.29 по плана на с.Страцин, община Поморие.

27.ОС-50/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.216, м.Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.

28.ОС-51/19.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.7.129 в м. „Спирка лоза”, по КК на гр.Поморие.

29.ОС-60/20.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който да се измени Регулационен и застроителен план на гр.Поморие, одобрен със заповед № РД-16-487/05.12.1988г. на Председателя на Общински народен съвет – Поморие, в частта му на УПИ II в кв.116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв. 184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196.

30.ОС-70/23.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“Бургас, представляван от ректора проф. д-р Магдалена Събева Миткова за обучение на студенти и стажанти в Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие.

31.ОС-75/24.01.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие и Председател на УС на СНЦ „МИГ Поморие“, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на системи за автономно осветление и наблюдение на обекти във връзка с кандидатстване по проект от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

32.ОС-76/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Йованка Джингарска за подпомагане на детето Борислав Стоев.

33.ОС-77/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иванка Друмева за медицински нужди.

34.ОС-78/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Таня Палапешкова за медицински нужди и рехабилитация за детето Васил Вутов.

35.ОС-79/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Костадин Златинов за медицински нужди и рехабилитация.

36.ОС-80/25.01.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Шунай Кямил за медицински нужди и рехабилитация за детето Хюсеин Гроздев.

37.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                      

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 45-то заседание 329 KB 22