неделя, 10 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесето заседание на Общински съвет – Поморие на 30.05.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-295/28.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2023г. – УПИ III, кв.77 в гр.Каблешково.

2.ОС-299/02.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 30.05.2023г.

3.ОС-315/10.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – ръчноводима фреза;  зимно оборудване за метачна машина.

4.ОС-316/10.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – един брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил.

5.ОС-322/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на предварителните разчети по бюджета на Община Поморие за 2023 година, приети с Решение № 1096/07.03.2023г. на Общински съвет – Поморие.

6.ОС-327/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Детска градина „Теменуга“ гр.Ахелой.

 7.ОС-331/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Каблешково, кв.77 УПИ III.

8.ОС-332/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ІІІ кв.233 по регулационния план на гр.Поморие.

9.ОС-333/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – имоти в гр.Поморие.

10.ОС-334/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез замяна между Община Поморие и физически лица в ПИ с идентификатори 57491.506.26; 57491.506.27; 57491.506.28; 57491.506.29 и 57491.506.108 по КККР на гр. Поморие.

11.ОС-341/16.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2023 г.

12.ОС-359/18.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на поземлен имот с идентификатор 57491.503.580, съответстващ на УПИ V – за спортен клуб в кв.18А по регулационния план на гр. Поморие.

13.ОС-286/24.04.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за наименование на улица в гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас.

14.ОС-326/11.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на административно производство по одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатор 00833.5.120 и 00833.5.121 по кадастрална карта на гр.Ахелой, община Поморие.

15.ОС-329/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на улица от о.т.89 до о.т.93, по отношение на кв.57 и кв.35 по плана на с.Горица, община Поморие.

16.ОС-330/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ПУП-ПРЗ и РУП) за УПИ I (ПИ 57491.501.421 по КККР), кв.269 по плана на гр.Поморие.

17.ОС-336/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна на наименованието на Обществен съвет по социални дейности към Община Поморие във връзка с чл. 27 от Закона за социалните услуги.

18.ОС-337/12.05.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект на Анализ на потребностите от социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с чл.43, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

19.ОС-345/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дафинка Димитрова за медицински нужди и рехабилитация.

20.ОС-346/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Юмия Хасан за медицински нужди.

21.ОС-347/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Айше Юмер за медицински нужди.

22.ОС-348/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стефка Атанасова за медицински нужди.

23.ОС-349/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Емине Хасан за медицински нужди.

24.ОС-350/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Славчо Янчев за медицински нужди.

25.ОС-351/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иван Вътев за медицински нужди.

26.ОС-352/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Стоян Стоянов за медицински нужди.

27.ОС-353/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лефтер Савов за медицински нужди.

28.ОС-354/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Зорка Михайлова за медицински нужди.

29.ОС-355/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Димчо Георгиев за медицински нужди.

30.ОС-356/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Надежда Ахмед за медицински нужди и рехабилитация за детето Емир Ахмед.

31.ОС-357/17.05.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яни Арнаудов за медицински нужди и рехабилитация.

32.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                    

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред на 50-то заседание 488 KB 30