събота, 30 септември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и първо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на      14.06.2023г. /сряда / от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-412/09.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно утвърждаване на Протокол №4 от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД, проведено на 06.06.2023г.

2.ОС-408/07.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по проекти „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от МИРГ „Поморие”.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/          

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 51-во извънредно заседание 291 KB 11