сряда, 27 септември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и второ заседание на Общински съвет – Поморие на 30.06.2023г. /петък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-397/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на решение № 964/17.11.2022г. на Общински съвет – Поморие за предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“.

2.ОС-402/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х-109 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец.

3.ОС-403/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на двуетажна вилна сграда, изградена в общински недвижим имот УПИ VIII-280, в квартал 30 по регулационния план на с. Гълъбец.

4.ОС-407/07.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за придобиване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна собственост, представляващ Административна двуетажна масивна сграда с приземен-сутеренен етаж №1, съгласно кадастралния плана на с.Бата, със застроена площ 244,82кв.м., изградена в УПИ III, кв.9 по регулационния план на с. Бата.

5.ОС-431/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

6.ОС-433/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

7.ОС-435/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлени имоти с проектни идентификатори 00833.5.620, 00833.5.618 и 00833.5.624 по КККР на гр. Ахелой, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ в полза на Община Поморие.

8.ОС-436/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 00833.5.622 по КККР на гр.Ахелой, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ в полза на Община Поморие.

9.ОС-437/20.06.2023г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона ул. „Цар Самуил“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.

10.ОС-439/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“.

11.ОС-440/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор за проект „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“.

12.ОС-441/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор  за Проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“.

13.ОС-442/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор за Проект „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие с цел подобряване и развитие на туристическата инфраструктура в Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

14.ОС-443/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор за проект „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“.

15.ОС-444/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор за проект „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“.

16.ОС-445/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по договор за проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”.

17.ОС-446/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по административен договор за проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”.

18.ОС-447/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно извършване на дейности в горски територии собственост на Община Поморие.

19.ОС-449/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 57491.501.13 по КККР на гр.Поморие, представляващ част от УПИ I5157, кв.249 по плана на гр.Поморие.

20.ОС-450/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно покупка на сметосъбиращи и сметоизвозващи машини и извършване на допълнителна парична вноска в „Чистота Поморие“ ЕООД.

21.ОС-451/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на извършените подготвителни действия и за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК и чл. 11 – чл. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД, ЕИК: 102922800, оценени при учредяването на дружеството на 277 700 лева.

22.ОС-452/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие“ – размер на дълга – 280 449 лв. (двеста и осемдесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева).

23.ОС-453/21.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие“размер на дълга – 273 836 лв. (двеста седемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева).

 24.ОС-459/23.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на двуетажна жилищна сграда, изградена в имот – частна общинска собственост в УПИ XI кв.41 по плана на с.Страцин, общ.Поморие.

25.ОС-396/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.19.94, местност Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие.     

26.ОС-398/02.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Външно ел. захранване на осем еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57491.18.552, местност Кошарите, по кадастралната карта на гр.Поморие.    

27.ОС-401/05.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за одобряване схема – проект на маршрута за движение и проект на маршрутно разписание на състави от пътни превозни средства, с които се извършва превоз с атракционна цел от Сънсет Аквапарк – гр.Поморие до централната градска част.

28.ОС-420/14.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане Методика за условията, реда и критериите за финансиране на младежки инициативи. Предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2023г.

29.ОС-424/15.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за преименуване на улица в гр.Поморие, област Бургас.

30.ОС-432/20.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложения за избор на съдебни заседатели.

31.ОС-434/20.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022г.

32.ОС-448/21.06.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно заявление от Ивайло Стоянов Димитров – Управител на „Чистота Поморие” ЕООД, гр.Поморие за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Чистота Поморие” ЕООД.

33.ОС-456/22.06.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Зинеб Яшар за медицински нужди.

34.ОС-457/22.06.2023г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ирина Станева за медицински нужди и рехабилитация.

35.Текущи.

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 52-ро заседание 326 KB 21