вторник, 26 септември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на 01.08.2023г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.ОС-469/29.06.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г. самостоятелен обект в сграда, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.

2.ОС-477/03.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински  недвижим – частна общинска собственост – самостоятелен обект в сграда, УПИ V, кв.71 по плана на гр. Поморие.

3.ОС-499/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение №1154/30.05.2023г. на Общински съвет – Поморие.

4.ОС-500/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-165 кв.9 по регулационния план на с.Страцин.

5.ОС-502/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2023г. – имоти в с.Гълъбец, общ.Поморие.

6.ОС-503/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІ-115 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

7.ОС-512/18.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно процедура за бракуване на овощни насаждения в землището на с. Гълъбец.

8.ОС-518/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно постъпила молба с вх. рег. № 94С-3337-4/18.07.2023г. от д-р Симеон Луканов Бабуров – Управител на Медицински център 1 – Поморие ООД.

9.ОС-520/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2023-2024 г.

10.ОС-521/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на земеделски земи.

11.ОС-522/19.07.2023г. – Докладна записка от инж. Петко Стамболиев – Директор на ОП „ОГСС” гр.Поморие, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2023-2024 г.

12.ОС-523/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост.

13.ОС-524/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт“ АД, което ще се проведе на 18.08.2023г.

14.ОС-526/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св.П. Хилендарски“ гр.Каблешково.

15.ОС-529/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ4-0807-0801/ТШ6 на Министерство на отбраната“.

16.ОС-530/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І-116 кв.11 по регулационния план на с.Гълъбец, общ.Поморие.

17.ОС-531/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – продажба на общински имот, съставляващ УПИ ІІ-250 кв.28 по регулационния план на с.Порой, общ.Поморие.

18.ОС-537/24.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулирани поземлени имоти (УПИ): УПИ V в кв.18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв.18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ II в кв.19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ III294 в кв.19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ IV в кв.19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ III355 в кв.27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр.Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр.Поморие.

19.ОС-482/04.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2023/2024 година.

20.ОС-496/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV – 3 броя, за поземлени имоти с идентификатори 44425.7.158, 44425.7.160 и 44425.7.121, местност Герена, по кадастралната карта на с.Лъка, община Поморие.     

21.ОС-497/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие.

22.ОС-498/13.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабели 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с.Горица, община Поморие.     

23.ОС-501/17.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие.

24.ОС-513/18.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на клуб на пенсионера в с.Страцин.

25.ОС-519/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на  община Поморие за учебната 2023/2024 година.

26.ОС-525/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес по Проект „Грижа в дома в Община Поморие“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 27.ОС-527/19.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на промяна в годишен план за ползване на дървесина през 2023г.

28.ОС-532/20.07.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга по проект „Грижа в дома в община Поморие“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

29.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/

                                     

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 53-то заседание 659 KB 23