четвъртък, 30 ноември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам петдесет и седмо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 05.10.2023г. /четвъртък/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-685/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

2.ОС-686/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „Медицински център 1 – Поморие” ООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад за дейността и Доклад на независим одитор.

3.ОС-687/03.10.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно одобряване на Годишен финансов отчет на „ЧИСТОТА ПОМОРИЕ“ ЕООД – гр. Поморие за 2022г., ведно с Доклад на независим одитор.

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                                   

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 57-мо заседание 293 KB 29