Дневен ред на 6-то заседание – 13.02.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие, свиквам шесто заседание на Общински съвет – Поморие на 13.02.2024г. /вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

2.ОС-232/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2024г.

3.ОС-230/29.01.2024г. – Докладна записка от Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно отпадане на позиции в търговска зона „Яворов“ за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие и приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Поморие.

4.ОС-234/30.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно Общо събрание на съдружниците в „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 15.02.2024г.

5.ОС-242/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот – общинска собственост.

6.ОС-244/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на Общински културен институт Исторически музей – Поморие.

7.ОС-233/29.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Поморие.

8.ОС-243/31.01.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към СВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и определяне на съответствие на дейностите, включени в проектно предложение „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване – пространства, разположени на изток от ул. „Г.Кондолов“ и на юг от ул.„ Морска“, гр.Поморие.

9.Текущи.

 

 

 

АДАМ АДАМОВ        /П/                         

Председател на Общински съвет – Поморие   

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 6-то заседание - 13.02.2024г 300 KB 71
pdf ОС-232 3 MB 13
doc ОС-232 234 KB 9
pdf ОС-232-Приложения 1, 2 и 3 894 KB 11
pdf ОС-232-Приложения от 4 до 18 558 KB 13
pdf ОС-232-Приложения 19 и 20 850 KB 12
pdf ОС-230 807 KB 10
doc ОС-230 52 KB 11
pdf ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОС-230 2 MB 14
pdf ОС-234 810 KB 8
doc ОС-234 141 KB 9
pdf ОС-242 1 MB 9
doc ОС-242 134 KB 10
pdf ОС-244 869 KB 10
doc ОС-244 143 KB 8
pdf ОС-233 1 MB 28
doc ОС-233 181 KB 15
pdf ОС-243 1 MB 11
doc ОС-243 150 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors