неделя, 10 декември 2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам четиридесето заседание на Общински съвет – Поморие на 13.10.2022г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОС-647/13.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.501.744 по КККР на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-566/30.05.2007г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.
2.ОС-654/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 18.10.2022 г.
3.ОС-655/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2025 година в частта за местни дейности на Община Поморие.
4.ОС-656/15.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2022г. – дарение за Община Карлово.
5.ОС-670/23.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ-37 кв.7 по плана на с.Габерово, община Поморие.
6.ОС-679/29.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно удължаване на срока за погасяване на договор за кредит № 1248 от 20.05.2021г. към ФОНД ФЛАГ ЕАД.
7.ОС-682/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в поземлен имот, съответстващ на УПИ ХІІІ-1121 кв.79 по плана на гр.Поморие.
8.ОС-686/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.
9.ОС-683/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, отмяна на решение № ОС-895/01.09.2022г.
10.ОС-684/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.
11.ОС-687/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имоти – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-289 кв.42 по плана на с.Бата, общ.Поморие.
12.ОС-690/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. на части от покривното пространство и помещение в читалищната сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.
13.ОС-692/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без търг или конкурс на помещение на втори етаж на читалищната сграда и част от покривното пространство на същата сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.
14.ОС-702/06.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем без търг или конкурс на част от покривното пространство на читалищната сграда с идентификатор 00833.501.228.7 по КК и КР на гр. Ахелой.
15.ОС-691/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на безвъзмездно вещно право на управление върху общински недвижим имот – публична общинска собственост – помещение на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК на гр. Поморие.
16.ОС-558/10.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие за промяна в числения състав на предприятието.
17.ОС-619/29.08.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 35033.14.90 до поземлен имот с идентификатор 35033.14.327 по кадастралната карта на гр.Каблешково, община Поморие.
18.ОС-667/21.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане окончателната мрежа на училищата, детските градини и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2022/2023 година.
19.ОС-668/21.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици по наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 г.
20.ОС-676/28.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство, одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.6.62 по КККР на гр. Ахелой, местност Бабата, община Поморие.
21.ОС-681/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2023г.
22.ОС-685/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод от о.т.74 до поземлен имот (ПИ) 47651.7.57, местност Драката, землище с.Медово, община Поморие.
23.ОС-689/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие.
24.ОС-693/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Оптична кабелна линия „07-807/ТШ3-0814“.
25.ОС-694/30.09.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект:„Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“.
26.ОС-696/04.10.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие.
27.ОС-703/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Яню Цанев за медицински нужди и рехабилитация.
28.ОС-704/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Нейка Златинова за медицински нужди.
29.ОС-705/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Валентин Атанасов за медицински нужди.
30.ОС-706/06.10.2022г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Загорка Цанкова за медицински нужди и рехабилитация.
31.Текущи.

Поканваме Ви да вземете участие в работата на заседанието в съответствие с чл.36, ал.1 от ЗМСМА.

АДАМ АДАМОВ /П/

Председател на Общински съвет – Поморие

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Дневен ред 40-то заседание 292 KB 31