ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

 НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Поморие ще проведе заседание на 15.04.2024г. от 16.00 часа в Зала №1 на Община Поморие при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-390/21.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 57491.1.345 по КК и КР на гр. Поморие.

2. ОС-414/29.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в ТЗ „Солна” – позиция № 309А и позиция № 309Б.
3. ОС-423/01.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/
4.ОС-424/01.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Порой
5.ОС-425/01.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата.
6.ОС-426/01.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – частна общинска собственост (училищен автобус) на ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой.
7.. ОС-427/01.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол
8.ОС-428/01.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в кв. Каменар.
9. ОС-429/01.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на предварително съгласие от Общински съвет Поморие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 35033.24.20 и 35033.24.241 и на част от ПИ с идентификатори 35033.24.19 и 35033.24.22 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие, общинска собственост, включени в обхвата на ПУП – ПРЗ за разширение на гробищен парк „Каблешково“
10.ОС-439/04.04.2024г. .- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.
11.ОС-445/05.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в Редовно заседание на общото събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
12.ОС-448/09.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024 г.
13. ОС-449/09.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проект Кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.).
14. ОС-453/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Предложение за приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие
15.ОС- 467/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.
16. ОС- 473/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 57491.506.115.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІ в кв.171 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост
17. ОС- 474/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на надстройка над покрив на жилищна сграда с идентификатор 57491.507.464.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.
18. ОС- 475/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – тераса към апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.507.464.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.
19.ОС-387/21.03.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13, по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“
20. ОС-389/21.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно за предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: „1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;2. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие;4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие;5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие;6. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие.
21. ОС-388/21.03.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: 7. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие;
8. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие;9. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие;10. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие.
22.ОС-392/22.03.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“
23.ОС-393/22.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за УПИ VII-260, /поземлен имот с идентификатор 57491.16.260 по КК/, масив 16, местност Кротиря, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“
24.ОС-394/22.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241. и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково, община Поморие
25.ОС-395/22.03.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие
26.ОС-396/22.03.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие
27. ОС-434/02.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на меморандум за сътрудничество в областта на предаване и приемане на разделно събрани битови отпадъци от дървесина, които представляват отпадъци, образувани на територията на община Поморие.

28.ОС-451/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие
29.ОС-452/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.
30.ОС-455/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов- Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2023г. на читалищата в Община Поморие.
31.ОС-456/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов- Председател на Общински съвет – Поморие, относно: Предложение за избор на одитор на „МЦ-1 Поморие” ООД, гр.Поморие от д-р Нина Кирова Апостолова – Управител на Дружеството.
32.ОС-457/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов- Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МБАЛ-Поморие” ЕООД, гр.Поморие от Илко Тодоров Илчев – Управител на Дружеството.
33.ОС-461/11.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне състава на Одитен комитет при Община Поморие за 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.
34.ОС-466/12.04.2024г.- съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел 1kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по КК на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1 в ПИ 18229.501.553“
35. ОС-468/12.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.
36. ОС-476/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ на част от ПИ 57491.63.26 в м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие .
37. ОС-477/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.63.298 в м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.

38.ОС-478/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид.69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин.
39. ОС-479/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:„Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие.
40.ОС-480/15.04.2024г. Докладна записка от Адам Адамов- Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на Дружество „Чистота Поморие“ ЕООД за 2023г. от Ивайло Димитров – Управител на Дружеството.
41. ОС-691/06.10.2023г. – Заявление от Добра Димова от с.Медово, общ.Поморие –за еднократна финансова помощ за лечение и рехабилитация.
42. ОС-01/09.11.2023г. – Заявление от Хасан Юсеин от с.Страцин, общ.Поморие за еднократна финансова помощ за рехабилитация.
43.ОС-15/14.11.2023г. Заявление от Златко Димов от гр.Поморие за финансова помощ за възстановяване .
44.№ОС-26/16.11.2023г. Заявление от Валентин Атанасов от гр.Поморие за еднократна финансова помощ за лекарстава и лечение.
45.ОС-45/27.11.2023г. Заявление от Тошко Делиадамов от гр.Поморие за еднократна помощ за лечение.
46.ОС-74/30.11.2023г. Заявление от Златина Широкова от гр.Ахелой, общ.Поморие за еднократна финансова помощ за лечение .
47.ОС-80/01.12.2023г. Заявление от Хаджер Якуб от с.Габерово, общ.Поморие – за еднократна помощ за медицински нужди.
48. Заявление ОС-117/18.12.2023г. от Денка Николова от с.Козичино, общ.Поморие за еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди и рехабилитация.
49. ОС-162/11.01.2024г. Молба от Христо Мандов от гр.Поморие за еднократна безвъзмездна финансова помощ за лекарства.
50.ОС-208/22.01.2024г. Заявление от Айше Мустафа от с.Белодол, общ.Поморие за еднократна финансова помощ за възстановяване.
51.ОС-437/03.04.2024г. Заявление от Руска Дончева от гр.Каблешково, община Поморие за еднократна безвъзмездна финансова помощ за скъпоструващо лекарство.
52. ОС-440/04.04.2024г. Заявление от Андрей Асенов от гр.Поморие за еднократна безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация.
53. ОС-446/08.04.2024г. Заявление от Стоян Андонов от гр.Поморие за еднократна помощ за лечение.
54.ОС-450/09.04.2024г. Заявление от Веселина Янева Ангелова от гр. Поморие за еднократна помощ за раждане на дете.
55.ОС-460/10.04.2024г. –Заявление от Димитрина Джисова от с. Лъка, община Поморие за еднократна помощ за лечение и рехабилитация.
56.ОС-469/12.04.2024г. –Заявление от Сесил Хюсеинова от гр. Поморие за еднократна помощ за раждане на дете.
57.ОС-484/15.04.2024г. –Заявление от Сияна Алексиева от гр. Поморие за еднократна помощ за раждане на дете.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors