Дневен ред на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие

ДНЕВЕН РЕД – КОМИСИИ

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания в Зала №2 на Община Поморие,

съобразно определения график при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.ОС-536/08.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 06.06.2024 г.
2.ОС-550/13.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 35033.501.1622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г на изпълнителен директор на АГКК.
3.ОС-551/13.05.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.601.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІХ кв.9 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар.
4.ОС-552/13.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.63.333 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-1311/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1884/17.11.2023г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.
5.ОС-553/13.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.16.689 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-679/20.07.2005г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.
6.ОС-567/16.05.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.020-0056-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
7.ОС-568/16.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.020-0056-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.
8.ОС-572/16.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с проектен идентификатор 57491.19.777 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-1832/17.10.2022г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие.
9.ОС-573/16.05.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация за УПИ I, отреден „За Морско казино и ведомствени яхтени клубове“, кв.201 по плана на гр.Поморие.
10.ОС-574/17.05.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост

11.ОС-575/17.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно учредяване на сервитут /право на прокарване/ за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07-0807/ТШ4-0807-ю0801/ТШ6” на Министерство на отбраната върху имоти – публична общинска собственост.
12.ОС-580/ 17.05.2024г.- Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „ СУОИ“- Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие.
13.ОС-488/16.04.2024г.– Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие
14.ОС-507/24.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно съгласуване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и план за улична регулация за УПИ I, кв.231 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.230 по кадастрална карта/ и УПИ I, кв.73а /поземлен имот с идентификатор 57491.502.481 по кадастрална карта/, с цел промяна на уличната регулация с о.т.495-о.т.1004-о.т.1005-о.т.1006-о.т.1007-о.т.1008-о.т.1017-о.т.1018-о.т.1019 по плана на гр.Поморие, община Поморие.
15.ОС-527/29.04.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.
16.ОС-537/08.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
17.ОС-538/08.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.
18.ОС-545/13.05.2024г.- Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие.
19.ОС-547/13.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно Предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.
20.ОС-555/14.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00833.5.648 по кадастрална карта на гр. Ахелой, местност Пречиствателната, община Поморие .
21. ОС-581/17.05.2024г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Поморие и Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
22. Текущи.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
doc Дневен ред комисии 40 KB 13
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors