сряда, 6 декември 2023

Д О К Л А Д

 

   На Временната комисия, избрана с Решение № 1137/18.04.2023г.

по Протокол №49 от заседание на  Общински съвет – Поморие, проведено на 18.04.2023г. по избор на съдебни заседатели

 

С Решение № 1210/30.06.2023г., обективирано в Протокол №52/30.06.2023г.  Общински съвет – Поморие прие удължаване на срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели предвид неизпълнената квота от одобрени кандидати при първоначалното обявяване на процедурата с Решение №1137/18.04.2023г., съгласно писмо от Окръжен съд – Бургас с изх.№978 от 06.03.2023г. и наш рег. № ОС-183 от 08.03.2023г.

В изпълнение на чл.68, ал.1 от ЗСВ процедурата беше публикувана на интернет страниците на Община Поморие и Общински съвет – Поморие.

Кандидатите следваше да представят в срок до 15.08.2023г. документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт. Съгласно процедурата, утвърдена и приета с Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, по Решение №1210/30.06.2023г. изслушването на допуснатите кандидати следваше да се проведе на 01.09.2023г. 

 

На 17.08.2023г. от 11,00 часа в присъствието на членовете на временната комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели се проведе заседание за разглеждане на постъпилите до посочения срок в деловодството на Общински съвет – Поморие документи на кандидати за съдебни заседатели.

 

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:

 

  1. Анна Асенова Янкова
  2. Мариана Петкова Совен
  3. Асен Гергинов Благоев

 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 бяха публикувани на 17.08.2023г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

Всеки от допуснатите кандидати беше уведомен, че изслушването ще се проведе в открито заседание на 01.09.2023г. от 10,00 часа в сградата на Община Поморие.

На 01.09.2023г. от 10,00 часа се проведе четвърто заседание на временната комисия, относно публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

Заседанието по изслушването беше открито и ръководено от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, който обяви, че на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 са публикувани на 17.08.2023г. на интернет страницата на Общински съвет – Поморие.

Заседанието премина при следния

         ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.
  2. Изготвяне на доклад до Общински съвет – Поморие, на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ.

 

По 1-ва точка от дневния ред г-н Адамов се обоснова, че изслушването се извършва на основание  чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, като в срока по чл.68а, ал.2 от същия Закон до започване на изслушването не са постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

По предложение на г-н Адамов допуснатите до събеседване кандидати бяха изслушвани по поредността на входиране на документите им.

Последва изчитане на поименния списък на кандидатите. Всички присъстваха лично на изслушването. На проведеното събеседване с кандидатите се даде възможност на всеки от тях да изложи мотивите за кандидатурата си.

След изслушванията временната комисия взе решение да бъдат предложени за гласуване от Общински съвет – Поморие, следните кандидати за съдебни заседатели:

 

  1. Анна Асенова Янкова
  2. Мариана Петкова Совен
  3. Асен Гергинов Благоев

 

По 2-ра точка от дневния ред Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели изготви доклад до Общински съвет – Поморие, относно проведената процедура, утвърдена с Решение № 1137/18.04.2023г. Предлага за определяне от общинския съвет кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Поморие.

 

Настоящият доклад е съставен на 01.09.2023г. на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

Временна комисия определена с Решение 1137/18.04.2023г.

на Общински съвет – Поморие:

                                                  Присъствали:

                                                                           Адам Георгиев Адамов  /п/

                                                                           Георги Тошков Вражев  /п/

                                                                      Ива Димитрова Кусева /п/

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf доклад на комисията 208 KB 11