Докладна записка ОС-553

Относно: Приемане на дарение (прехвърляне безвъзмездно правото на собственост) на поземлен имот с идентификатор 57491.16.689 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно одобрен със Заповед №РД-16-679/20.07.2005г. на Кмета на Община Поморие Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в полза на Община Поморие

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-553 855 KB 10
doc ОС-553 143 KB 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors