Докладна записка ОС-568

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.020-0056-C01, по процедура №BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за проект „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на територията на Община Поморие“, сключен между Община Поморие и ДФ „Земеделие”.

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОС-568 2 MB 6
doc ОС-568 137 KB 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors