Наредба № 6

ЗА РЕДА И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ПОСТАВЯНЕ    НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНОДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ  И ЗА  РЕКЛАМНАТА  ДЕЙНОСТ    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Глава първа
ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ

       Чл.1. (1)Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и с осъществяване на рекламна дейност  на  територията  на Община Поморие.
(2) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.
(3) Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и нa рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Община Поморие.
Чл.2.(1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата по чл. 55 от Закона за устройство на територията.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.
Чл.3.(1) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне върху имоти – собственост на държавата или на общината, и въз основа на скица с указан начин на поставяне върху имоти – собственост на други лица.
(2) Схемите за поставяне по ал. 1 се публикуват на Интернет страницата на Община Поморие или на видно място в сградата на Общината.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел І
Видове преместваеми обекти

Чл.4 (1)Според вида и предназначението си преместваeмите обекти  могат да бъдат :
1.За извършване на търговия и други  обслужващи дейности на закрито
(а) павилион – самостоятелен търговски обект или търговски модул;
(б) каравани – подвижно търговско съоръжение придвижвано от собствена или чужда тяга;
(в)други ;
2.За извършване на търговия  и  др. обслужващи дейности на  открито:
(а)  сергия , търговски плот ;
(б) количка подвижно търговско съоръжение с площ ;
(в)машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за топли или  безалкохолни напитки  и пакетирани захарни изделия и закуски, щендери,стелажи и др.;
(г) маси пред  търговски обекти;
(д) слънцезащитни устройства – сенници, чадъри , тенти, навеси и други ;
(е) подиуми;
(ж) палатки,шатри и други конструкции , в които се извършва търговска дейност;
3.Спортно – атракционни съоръжения:
(а) закрити циркови арени, атракционни обекти (лунапарк и други подобни);
(б) стрелбища;
(в) детски въртележки, влакчета,рикши,велосипеди;
(д) моторни люлки и други;
(е) детски електромобили;
4.Обслужващи транспорта :
(а) Спирки за масов градски  транспорт;
(б)    Контейнерни бензиностанции и газостанции;
5. Преместваеми обекти и съоръжения за здравно и санитарно- хигиенно обслужване, за водоспасителна и спортно- развлекателна дейност, за бързо хранене и за поддържане на плажната ивица- на територията на морските плажове;
(2) По своя характер преместваемите съоръжения по ал.1 могат да бъдат
1.Целогодишни;
2.Кратковременни- разположени по схема, която се одобрява във връзка с предвиждане на градски празници, чествания, изложения, презентации, промоции, атракционни тържества и др. обществени прояви, за не повече от 14 дни за едно събитие;
3 .Сезонни- функциониращи от 01 май до 30 октомври всяка година;

Раздел ІІ
 Изисквания към преместваемите обекти

Чл.5 (1)Преместваемите обекти  независимо от техния вид  трябва  :

1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5.  да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
6.да не застрашават безопасността на движение по улиците;
7.да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;
8.да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламно-информационните елементи;
9.да имат естетически външен вид;
10.да не са поставени върху части от входовете на жилищни или обществени сгради и в подпокривни пространства;
(2) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем  обект няма право да преотдава и/или преотстъпва площите, върху които  му е разрешено поставяне на съоръжението, нито самото съоръжение на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правно-технически форми). Ограничението не се отнася за обектите разположени на концесионна територия, за които се прилагат разпоредбите на съответния концесионен договор.
(3) /нова с Решение №101/13.03.2024г./ При констатиране на нарушения на ал. 1 и ал. 2 от този член, схемата за стациониране на преместваем обект, за който е издадено разрешение за поставяне, ще отпадне след решение на Общински съвет – Поморие.
Чл. 6. (1) /изм. с Решение № 101/13.03.2024г./ Забранява се разполагане на:

1. Обекти, непредвидени в одобрените от Главния архитект на общината и утвърдени от Общинския съвет схеми.
2. Всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху подземни комуникации.
3. Всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху озеленени площи.
4. Всички видове преместваеми съоръжения и обекти на разстояние, не по-малко от 1 м. пред входове, търговски обекти , витрини, прозорци от партерни етажи на сгради.
5. Всички видове преместваеми съоръжения и обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужванетона обектите.
6. Преместваеми обекти върху терени общинска или частна  собственост на разстояние по-малко от 3 метра от границата на  съседни поземлени имоти и от улична регулация. Разстоянието може да се намалява при изрично съгласие на собствениците на съседните имоти.
7.  Витрини, стелажи, сенници, навеси и др. извън обема на преместваемите обекти, които да пречат на пешеходното и автомобилно движение.
8.Остъкляване  и затваряне на обеми под съществуващи сенници, тенти и др.слънчезащитни съоръжения / навеси/ .
(2) /нова с Решение № 101/13.03.2024г./ При констатиране на нарушения на ал. 1 от този член, схемата за стациониране на преместваем обект, за който е издадено разрешение за поставяне, ще отпадне след решение на Общински съвет – Поморие.

Чл.7(1) За ползване на терен общинска собственост върху който са разположение обекти за извършване търговска или др. дейност  на закрито се заплаща  наемна цена  определена с тарифа  към Наредба № 1.

(2) За ползване на терен общинска собственост  за разполагане на обекти за извършване на търговска или друга дейност на открито се заплаща такса  в размер определен с Тарифа 1 /Приложение №1/ към настоящата наредба.

Раздел ІІІ
Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Чл.8 Схемите   за разполагане на преместваеми обекти в терени държавна собственост се одобряват от Главния архитект след съгласуването им със съответната централна администрация, която стопанисва имота.

Чл.9 (1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост се изработват служебно от техническата служба на общината, по Заповед на Кмета или Решение на Общинския съвет.

(2) Схемите по ал.1 се приемат от Общинския съвет след съгласуване с Главния архитект на общината.

Чл.10.(1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти  за търговия и др. дейности  на отрито,  съобразно приетите временни  търговски зони,  за които се провежда търг или конкурс  съгласно условия определени от Общинският съвет се изработват и одобряват  не по късно от  30.03. на съответната календарна година.

(2) Копие от одобрените  схеми   по чл.9 и чл.10  се обявяват от Кмета на Общината в 7 дневен срок от датата на одобряването, на видно място в сградата  на Общината и кметството на населеното място, за което се отнасят  за сведение на гражданите.               

Чл.10 Схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху актуална

кадастрална основа и приложен регулационен план.

Раздел ІV
Ред за поставяне и ползване на преместваемите обекти за  търговия  и други обслужващи дейности на закрито по чл. 4 ал.1  т. 1

Чл.11 (1)Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. обслужващи дейности на закрито върху терени  държавна, общинска и частна собственост  се издава от Кмета на общината или упълномощено от него лице  при представяне на следните документи :

1.Заявление  по образец ;

2.Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност ;

3.Фотокопие от документа за самоличност на представляващият търговеца или на заявителя физическо лице;

5.Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска дейност изискваща такова удостоверение;

6.Документ удостоверяващ правното основание за наемане на  терена  нотариален акт , договор за  наем  или  изрично писмено съгласие  на собственика на имота в случаите в които се иска разполагане на преместваем обект в чужд имот;

7.Скица  на поземления имот с предложение за точното разполагане на    преместваемото съоръжение в случаите в които се заявява  поставяне на преместваемото съоръжение в частен поземлен имот;

8.Проект, съдържащ задължително част Архитектурна и Конструктивна, а при необходимост  по преценка на главният архитект и части  Електро, ВиК и ОВ;

(2) В случаите в  които се разполагат преместваеми обекти ( тип готов модул не се изискват документите по ал.1,  т.6;

Чл.12(1) Върху терени  общинска собственост  се  разполагат преместваеми  обекти за търговия и др. обслужващи дейности  на закрито   след проведен търг или конкурс  по реда на  Наредба №1 на Общински Съвет-Поморие.

(2) Разрешението за поставяне на обектите по ал.1,  се издава на лицето спечелило търга или конкурса.

Чл.13.(1) Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение върху общински или държавен имот се издава със срок, равен на срока посочен в правното основание за заемане на терена.

(2) Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение върху имот частна собственост се издава за срок не по-дълъг от срока посочен в правното основание за заемане на терена, когато молителя е ползвател, а когато молителя е собственик на имота за срок не по-дълъг от  10 години.

(3) След изтичане на срока по ал.2 преместваемото съоръжение се премахва от собственика му, за негова сметка, в едномесечен срок.
(4) В случай на предсрочно отпадане на правното основание за заемане на терена, срокът на разрешението се счита автоматично за изтекъл и съоръжението се премахва по реда на ал.3.

(5) При отказ от ползвания терен, същият се освобождава по реда на ал.3.

Чл.14.(1)Разрешението за поставяне трябва да съдържа:

1.Имената, адреса, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава разрешението;

2.Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3.Площта, която заема преместваемият обект;

4.Точното местонахождение на обекта и неговото предназначение;

5.Дължимата наемна цена , определена съгласно решение на Общинския съвет;

6.Срока за който се разрешава поставянето;

7.Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;

8.Основанията, при които се отнема разрешението;

Раздел V
Ред за поставяне и ползване на преместваемите обекти за  извършване на търговия  и  други обслужващи дейности на  открито  по чл.4 ал.1 т.2 буква “ а,б,в,е, ж”

Чл.15.(1)  Местата за  разполагане на преместваеми обекти  за търговия  и др. обслужващи дейности на открито се обявяват в  интернет страницата на Общината и в  сградата на общинската администрация  след приемане на схемите по реда на настоящата наредба.

(2) В 14 дневен  срок от обявяването  по ал.1 ,  им  желаещите да извършват търговска дейност или други дейности на открито, подават  заявление по образец .

(3)Към заявлението се прилагат следните документи :

 1.   Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;
 2. Фотокопие от документа за самоличност на заявителят в случаите в които последният е физическо лице ;
 3. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция за лицата желаещи да извършват търговска дейност;

Чл.16 (1) Заявленията по чл.15 ал.2    постъпват  в деловодството на  общината при определено със заповед длъжностно  лице и се разглеждат от комисия назначена от Кмета на общината, която се състои от 7 /седем/ члена като в състава и се включват  четирима общински съветници.

(2) В комисията  задължително се включва Кмета на съответното населено място или негов представител в случаите в които се разглеждат заявленията за разполагане на преместваеми обекти находящи   се на територията на съответното кметство.

(3) На заседанието на комисията се води протокол в който се отразяват направените класации  по реда на постъпилите заявления.

(4) При по – голям броя желаещи за едно и също място или  обект предимство имат:

1.лицата с доказана инвалидност лично извършващи дейността и представили документ от ТЕЛК.

2.собствениците и или наемателите   на  постоянни сгради и или търговски обекти, пред които се предвижда  разполагането на  съответното  преместваемо съоръжение съобразно одобрената схема.

(5) Извън случаите по ал.4 , при наличието на повече  от един желаещи за едно и също  място или обект  се провежда жребий в присъствието на  лицата.

(6) Комисията може да  излезе с отрицателно становище за  включване в класирането  на лицата подали заявление когато последните не са представили всички необходими документи съгласно чл.15 ал.3 и когато има данни че кандидата са налагани три или повече санкции за нарушение при осъществяване на търговска дейност на открито.

(7) Въз основа на протокола от заседанието Кметът на общината или упълномощено  от него лице издава разрешение за поставяне на преместваемият обект  за търговия на открито  и др. обслужващи дейности.

Чл17.(1) Разрешението  се издава по образец, одобрен от Кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) Разрешението по ал.1  се издава в седемдневен срок, считано от датата на заплащане на таксата  за издаване на разрешение за поставяне и дължимата такса  за първия месец от действието на разрешението.

Чл.18.В случаите в  които  за поставяне на  съоръжение за извършване на  търговия на  открито  има решение на Общинският съвет за  провеждане на   конкурс или търг, разрешението за поставяне се издава на лицето спечелило търга или конкурса  по реда на настоящата наредба.

Раздел VІ
Ред за поставяне и ползване на преместваемите обекти за търговия и други обслужващи дейности на открито по чл.4 ал.1 т.2 буква “г” и “ д” /маси пред заведения ,  слънце защитни съоръжения   навеси/

Чл.19.Собствениците или наемателите на заведенията за хранене и развлечения могат да поставят пред тях маси  при спазване на следните условия:

 1. при поставянето на масите да се осигурят най-малко 1,50 метра свободно тротоарно пространство за преминаване на пешеходци, а за пешеходните зони най-малко 1,50 метра от осовата линия на улицата;
 2. прилежащият терен да се поддържа в чист и естетичен вид;

Чл.20(1) Разрешението за поставянето на съоръжение /маси / към заведения за хранене и развлечения се издава от  Кмета на Общината или упълномощено от него лице  след представяне на :

1.Заявление по образец ;

2.Единен идентификационен код;

3.Документ за собственост;

4.Договор за наем или договор за ползване на  стационарният обект;

5.Удостоверение за категоризация  на заведението за хранене и развлечение на обекта ;

6.Скица на терена с точно определена квадратура и схема за разполагане , съгласувана от Гл. архитект на общината;

(2) Разрешението по ал.1  се издава в седемдневен срок считано от датата на заплащане на таксата  за издаване на разрешение за поставяне и дължимата такса  за първия месец от действието на разрешението.

Чл.21(1) Разрешенията за поставяне на слънцезащитни съоръжения ,  навеси и др. се издават от Кмета на Общината  или упълномощено от него лице  по следния ред:

1.заявление  по образец;

2.схема за разполагане изработена от правоспособно лице;съгласувано от Гл. архитект;

3.становище от инженер – конструктор с указани условия за монтажа и конструкцията на съоръжението;

(2) В разрешението се посочват точното местоположение, площта, периода, вида на конструкцията, предназначението на съоръжението , условията и реда за заплащане на дължимите такси в случаите в които съоръжението се разполага върху сграда общинска собственост или заема  част от терен общинска собственост.

Чл.22   Разрешенията  за поставяне на  маси пред заведенията се издават за срок до 1 (една) година, а за слънцезащитни навеси за срок до 3 (три) години.

Раздел VІІ
Ред за поставяне и ползване на преместваемите обекти за търговия на открито спортно – атракционни съоръжения и обекти   при организиране на празници от общоградски и национален характер

 Чл.23(1) За организацията на празници от общоградски или национален характер, Кметът на Общината издава заповед в която се посочват периода, зоните за поставяне на съоръженията, начина на заплащане на дължимите такси и други условия за провеждането на празника.

(2) Заповедта по ал.1 се съобщава   чрез поставяне на видно място в сградата на Общината или Интернет страницата на Община Поморие.

Чл.24(1) Разрешенията за поставяне по чл. 23 , ал. 1 се издават от Кмета на Общината или упълномощено  от него  лице .

(2)В разрешението се посочват точното местоположение, периода, квадратурата, вида и предназначението на съоръжението и условията и реда за заплащане на дължимите такси .

Чл.25.(1) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространствата около тях, да осигуряват безопасни условия за тяхната експлоатация, да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне и да възстановят вертикалната планировка на терена.

(2) Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обекти върху имот общинска собственост, няма право да преотдава и/ или преотстъпва площите, върху които му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договор за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други  правни форми).

Чл.26. Промяна във вида и местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение по реда на тази Наредба.

Раздел VІІІ
Елементи на градското обзавеждане

 Чл.27.(1) Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за некомерсиална функция.

(2) Елементите на градското обзавеждане са:

 1. Система транспорт- обхваща неподвижния сектор на транспорта- спирка на транспорта и съпътстващи елементи- спирков знак, информационно колонка, спирков навес, маршрутна карта, пейка и кошче за отпадъци;
 2. Пунктове за наблюдение и контрол на движението на КАТ;
 3. Система съобщения- телефонни кабини и пощенски кутии;
 4. Система сметосъбиране- кошчета за отпадъци, контейнери за битови отпадъци и контейнери за разделно събиране на отпадъци;
 5. Система осветление – функционално и художествено- декоративно осветление;
 6. Система рекреация, спорт и озеленяване- пейки, кашпи и съдове за озеленяване, декоративни пластики и монументи;
 7. Система обществена информация- информационно- указателни табели, чешми, фонтани, часовници, афишни колони (с височина на основата до 0,60м; размер на експозиционна площ до 12 кв.м), обществени информационни табла и други;

(3)Елементи на градското обзавеждане се допускат без ограничения, в зависимост от конкретните потребности.

(4)Разрешение за поставяне на елементи на градското обзавеждане се издава от Главният архитект само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда, предвиден за преместваемити обекти или на скица с указан начин на поставяне.

(5) Разрешението за поставяне по ал.4 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

(6) За издаване на разрешението за поставяне по ал.4 не се събира такса.

(7) Срок за поставяне може да е по- дълъг от 3 години.

Глава трета
Рекламни елементи
 Раздел І
Общи положения

 Чл.28.Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг имот и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани по вид и параметри както следва:

1.Реклама по калкани и върху покривни на сгради и обезопасителни мрежи на

строителни обекти и обекти в ремонт;

2.Рекламни пана за залепяне на плакати (осветени или неосветени);

3.Билбордове, видеостени, екрани;

4.Реклама за ниво партер (магазини, заведения и други обекти с обществено-

обслужващи функции), като рекламите могат да заемат пространството до ниво подпрозоречен парапет на първи жилищен етаж, без да засягат прозоречни отвори на същия;

5.Реклама по градския транспорт- автобуси, таксита и по други елементи на

градското обзавеждане;

6.Шатри, автомобили с рекламна цел и платформи;

7.Други видове рекламно- информационнни елементи, по индивидуални

проекти, одобрени от главния архитект на Община Поморие;

Раздел ІІ
Изисквания към рекламните елементи

 Чл.29.(1) Рекламните елементи трябва:

 1. да отговарят на нормите за безопасност;
 2. да се поддържат в добро състояние;
 3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
 4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
 5. да не застрашават безопасността на движението по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;
 6. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по

пътищата;

 1. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа да тях или създаващ затрудняване за нормалната им експлоатация;
 2. да не се поставят върху паметници и други елементи на декоративната

пластика;

 1. да не се поставят върху сгради публична общинска собственост, извършващи

административни услуги;

10.да не се поставят върху дървета и всякакъв вид едроразмерна растителност;

11.да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителни и предпазни огради и в случай, определени по реда на чл.48, ал.2 от Закона за устройство на територията;

12.да не се поставят на територията на гробищни паркове и религиозни сгради;

13.да не излизат извън границите на поземления имот, в който са постановени;

14.алеи и тревни площи на паркове и градски градини;

15.да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг вид обществен имот, както и да не се затруднява подхода към тях;

16.да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

17.да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама;

18.да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Национален институт за недвижимо културно наследство / НИНКН/;

19.да не ограничават правилата за достъпност на средата определена на Наредба №6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалната развитие и благоустройство, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;

(2) Не се разрешава:

 1. 1. монтиране на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик, а за сгради в режим на етажна собственост съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
 2. Използването на светлинни символи или шрифтове надписи, прилагани като или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, както и заслепяващи осветителни тела.
 3. Рекламирането на:

а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;

б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в. стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със закон;

 1. Разполагането на РИЕ, които:

а. съдържат невярна или подвеждаща информация;

б. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г. пропагандират под каквото и да е форма омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост, религии и религиозни общности;

д. са с открито или недвусмислено порнографско съдържание;

(3) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижимите имоти- общинска собственост.

Раздел ІІІ
Ред за разполагане на рекламно –информационните елементи

 Чл.30(1) Рекламно – информационни елементи могат да се разполагат на територията на Община Поморие след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази Наредба и в съответствие със съгласувани и одобрени проекти по реда на ЗУТ.

(2) Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви, афишни колонки, информационни табла и други съоръжения.

Чл.31(1) Рекламно-информационни елементи , в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира при необходимост.

(2) Схемата по ал. 1 се актуализира, по предложение на Комисията по реклама, съгласува се от Общинският съвет и се одобрява от Главния архитект на Община Поморие.

(3) Схемата по ал. 1 се изготвя върху кадастрална основа с наличните данни за надземна и подземна инфраструктура.

(4) На първо число на всяко тримесечие в Центъра за административно обслужване и в сайта на Община Поморие се изнася, списък със свободните позиции за поставяне на рекламно – информационни  елементи.

Чл.32(1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи в поземлени имот на физически или юридически лица се представят следните документи:

 1. Заявление по образец;

2.Проектна документация- ситуационно решение, изработено от архитект- художник, дизайнер, фотограф и инженер; архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб; предложение за електрическо захранване, обяснителна записка, снимки колажи и др., показващи адаптацията на рекламно- информационните елементи към прилежащата градска среда, изработени от правоспособни специалисти;

3.При сгради с режим на етажна собственост- съгласие от собствениците, дадено по реда на Закона за управление на етажната собственост, а за сгради, обявени за паметници на културата и след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

 1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извърши стопанска дейност;
 2.   Съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент;
 3. Документ за платена такса за разрешението за поставяне;

         Чл. 33 (1) Заявленията за разполагане на РИЕ,   се разглеждат от Комисията по реклама, назначена със Заповед на Кмета на Община Поморие.

(2) Комисията е постоянно действащ орган в състав от 7 души и се определя със заповед на Кмета на Общината.

(3) Комисията за реклама разглежда всички постъпили заявления по ал. 1, като при вземане на решения се ръководи от установените с тази Наредба критерии.

(4) При обсъждането на схемите за поставяне, на заседанията на Комисия за реклама, могат да присъстват без право на глас общински съветници от Общински съвет – Поморие, представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи, както и заявителят на искането за разполагане на РИЕ. Съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието на Комисия за реклама се поставя три дни преди заседанието на информационните табла на Община Поморие и в сайта на общината.

(5) Всяко заседание на Комисията по рекламата се протоколира, като се указват допустимите местоположения на РИЕ. В три дневен  срок Комисията по рекламата уведомява за решенията си заявителите чрез сайта на Община Поморие и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Поморие.

(6) Комисията за реклама разглежда постъпилите заявление по ал. 1 в срок от 5 работни дни   като предлага на Кмета на Общината или упълномощено от него лице :

 1. Да издаде разрешение за поставяне на рекламно – информационен елемент и да сключи договор за наем;
 2. Да направи мотивиран отказ за издаване на разрешение, когато:

– РИЕ не отговарят на изискванията на закона, други нормативни актове, както и на настоящата наредба;

– заявителят е извършил нарушение на изискванията, респ. забраните на тази наредба, или сключените с общината договори и не го е отстранил;

– вече има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ върху или в непосредствена близост до мястото, посочено от заявителя;

– заявеният РИЕ не се вписва в прилежащия градски архитектурен дизайн;

– РИЕ вече е монтиран без разглеждани и одобрени проекти;

(7) При необходимост, преди произнасянето си, Комисията за реклама може да:

 1. извърши оглед на мястото, съвместно с представители на служба КАТ при Районно управление на МВР – Поморие и други специалисти;
 2. изисква от заявителя допълнителни документи;
 3. изисква от заявителя да съгласува ситуационно решение върху извадка от кадастралния план, с “EВН България Електроразпределение” АД, “БТК” АД, “ВиК” ЕАД – гр.Поморие, служба КАТ при Районно управление на МВР – Поморие и други заинтересовани ведомства и организации. Заявителят следва да представи съответните съгласувания, в 1-месечен срок, считано от датата на уведомяването му от страна на Комисията.;

Чл.34. При наличие на повече от едно заявление за поставяне на рекламно – информационен елемент на определена позиция, Комисията предлага на Кмета да проведе конкурс.

Чл.35. (1)Разрешението за поставяне на поставяне на рекламни елементи се издава от Главния архитект на Община Поморие по одобрен образец, като в него задължително се посочват:

 1. Трите имена, номера на документа за самоличност и постоянния адрес на физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно- организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица;
 2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;
 3. Номера на позицията по схемата или имота и площта, която заема рекламния елемент;
 4. Дължимата такса, определена съгласно Наредба, приета от Общинския съвет;

5.Срокът, за който се разрешава поставянето;

6.Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;

7.Указания за типа и вид на рекламния елемент;

8.Декларираната от заявителя мощност за светещите реклами;

        (2) За всеки рекламно – информационен елемент   се издава отделно разрешение. За информационно – указателни табели и за временни информационни елементи се издава едно разрешение, в което се посочват всички разрешени позиции и периода в който са разрешени.

(3) в срок от 14 (четиринадесет) дни след произнасяне на комисията по рекламно информационни елементи се издава разрешение за поставяне.

(4) Разрешението за поставяне на РИЕ не може да бъде със срок на действие по-дълъг от 3 години.

(5) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им за решенията на Комисията чрез сайта на Община Поморие и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Поморие.

(6) При неспазване на срока по ал. 5 се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение и съответната позиция се счита за свободна.

Чл. 36. (1) Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор, който се сключва от Кмета на Община Поморие или упълномощено от него лице със срок равен на срока на разрешението за поставяне.

(2) Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50 % общинско участие, за разполагане на РИЕ, се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тази наредба.

(3) Договорите по предходните алинеи се сключват при цени, не по-ниски от тарифата приета с настоящата Наредба-Приложение № 2 ,като наемната цена се определя в зависимост от рекламната площ.

        (4) След изтичане действието на договора или при неговото прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 14 дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора. След този срок демонтажа се извършва от представители на Община Поморие, за сметка на наемателя.

Чл.37 Промяна във вида и местоположението на разрешени рекламно – информационни елементи може да се извърши с ново разрешение, издадено по реда на тази наредба.

         Чл.38 (1) Кметът на Община Поморие, по предложение на комисията по реклама може да организира и проведе конкурси за разполагане на РИЕ в централните и представителни части на града, както и в обхвата на главните входно – изходни магистрали, за терени, сгради и съоръжения общинска собственост, както и за позиции, за които има подадени повече от едно заявление, съгласно чл. 32 от настоящата наредба.

(2) Конкурсите по ал. 1 се провеждат по ред и условия, утвърдени от Кмета на Общината.

(3) Разрешението за поставяне се издава до 7 (седем) работни дни, след постановяване решението на Комисията и е необходимо за сключване на наемен договор със спечелилия конкурса участник.

Глава четвърта
Информационни елементи
Раздел І
Фирмени надписи

Чл.39.(1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/ или дейността на лице с конкретен обект и които се поставят в/ на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Изисквания към информационните елементи  същите като при рекламните елементи.

(3) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

 1. върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено прилежащи към обекта, чиято функция обозначават;
 2. вертикално или хоризонтално по фасадите на сградите, в които се осъществява дейността на лицето;

(4) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава повече от 1м., както и да закрива отвори по фасади на сградата;

Чл.40.(1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или  преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния  за това орган.

(2) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на Община Поморие, който издава и разрешението за поставянето.

(3) Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размери до 0.25 кв. м, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.

Чл.41. Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

Чл.42.(1) Отговорни за редовността на надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

(2) Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващите ги лица в 3- дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта.

 Раздел ІІ
ирмени информационно- указателни табели. Фирмени тотеми

Чл.43. Фирмени информационно- указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътвания към местонахождението им. Фирмената информационно- указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри. Фирмената информационно- указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.

Чл.44.(1) Върху стълбове за улично осветление могат да се поставят само фирмени информационно- указателни табели по проект, утвърден от главния архитект на Община Поморие.

(2) Не се разрешава поставяне на фирмени информационно- указателни табели върху дървета, над уличните платна и пътни знаци.

Чл.45. Фирмени информационно- указателни табели се поставят с разрешение на Главния архитект на Община  Поморие.

Чл.46.(1)Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално- декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обекта.

(2) Фирмения тотем може да се постави само в непосредствена близост до обозначения имот- в границите на урегулирания поземлен имот, в който се намира.

(3) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено в инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

(4) Разрешенията за поставяне на фирмен тотем се издава от Главния архитект  на компетентен да одобри инвестиционния проект и да издаде разрешение за строеж за обекта, чието местоположение се обозначава с тотема.

 Раздел ІІІ
Временни информационни елементи

Чл.47. Временни информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки и услуги. Те се разполагат на одобрени от Главния архитект места.

Чл.48. Временните информационни елементи се поставят за срок не по- дълъг от 14 дни въз основа на разрешение на Главния архитект на Община Поморие.

Чл.49. Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се осъществяват в сградата.

Чл.50. Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване във временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно- информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретна проява.

Чл.51.Кметът на общината  може да разреши със заповед поставяне на временни информационни елементи в общински имоти, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.

Чл.52. Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице.

Чл.53.(1) Плакати и други материали свързани с провеждането на избори за органи на властта могат да се лепят само на определените за това места.

(2) Общински съвет- гр. Поморие в срок от два месеца преди изборни ден определя с решение местата по ал.1.

(3) Политическата организации и независимите кандидати са длъжни да премахнат своите плакати и други материали в седмодневен срок след изборния ден.

(4) Политически организации и независими кандидати допуснали техни плакати и други материали да се лепят в нарушение на тази наредба са наказват с глоба по реда на тази наредба.

 Глава пета
Обществени информационни и монументално- декоративни елементи
Раздел І
Обществени информационни елементи

Чл.54.Обществените информационни елементи служат за разпространяване на обществена информация, чрез информационно- указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

Чл.55. Обществените информационни елементи са с типови проекти, утвърдени от Главния архитект на общината.

Чл.56.(1) Информационно- указателни табели обозначават местонахождението на обществените обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местонахождението на определен имот или дейност.

(2) Информационно- указателни табели се поставят от общинската администрация в публично градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

Чл.57.(1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и обществените информационни табла са общинска собственост.

(3) Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществено информационни елементи по стълбовете за уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Чл.58. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава Осма.

Раздел ІІ
Монументално- декоративни

Чл.59.(1)Монументално- декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и  да е било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално- декоративните елементи въз основа на Решение на Общински съвет.

Чл.60. За премахване или увреждане по какъвто и да е било начин на декоративно- монументалните елементи се налагат санкции по Глава Осма.

 ЧАСТ ВТОРА
Рекламна дейност на територията на Община Поморие
ГЛАВА ШЕСТА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.61.(1) Рекламната дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки и услуги.

(2) Рекламно послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма или друго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целеви мероприятия.

(3) Тази наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на рекламна дейност, посредством електронни медии и печатни издания.

ГЛАВАСЕДМА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Чл.62.(1) Рекламната дейност по чл.61 се упражнява чрез следните рекламни средства:

 1. рекламни елементи по смисъла на раздел първи;
 2. чрез рекламни превозни средства;
 3. реклама по строежи;
 4. художествени рекламни съоръжения;
 5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в

публичните пространства за широко обществено ползване;

(2) Разпоредбите на този раздел намират съответно приложение при използването на фирмени надписи, фирмени информационно- указателни табели и временни информационни елементи по смисъла на Раздел първи.

Чл.63.(1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

1.да не представлява реклама забранена със закон, както и да не накърнява общоприетите морални ценности;

2.рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

3.рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;

4.да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;

5.да се използват форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;

6.рекламните послания да не са с текстове, изписани само на чужд език;

7.рекламните послания да не накърняват правата и доброто име и физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името/ фирмата, адрес и телефон за контакт.

Чл.64.За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Раздел първи от настоящата наредба (преместваемите обекти).

Чл.65.(1) Извършването на рекламна дейност и реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, реклама от въздуха с летателни апарати, вкл. рекламни балони, се допуска въз основа на разрешение от Кмета на Община Поморие или на упълномощено от него лице.

(2) Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоя и паркирането да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затруднява подхода към търговски или друг обществен транспорт, както и да не препятства по никакъв начин движението на транспорта. Не се разрешава поставянето на автомобили и други предмети по тротоарите с рекламиране на дейност, услуги или стоки на находящи се в близост обекти.

(3)Изключение от забраните по ал.4 се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития- с разрешение на Кмета на Община Поморие.

(4) Не се допуска при осъществяване на рекламна дейност със средствата по ал.1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчват рекламни послания чрез звук.

Чл.66.(1) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.

(2) Кампанийната (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на Кмета на Община Поморие за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейност.

(3) Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч и 08.00ч.

Чл.67.(1) Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни послания върху непокритите калкани стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.

(2) Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на сгради, в обхвата на улици, обществени паркинги и пътни платна.

(3) Художествените рекламни изображения се поставят с разрешение от Главния архитект на Община Поморие

Чл.68.(1)Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с решение на Кмета на Община Поморие или от упълномощено от него лице.

 (2) Не се разрешава прожекционните апарати да се разполагат върху общински имот.

(3) Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал.1:

 1. Върху жилищни сгради;
 2. В непосредствена близост до жилищни сгради;

3.Без съгласие на собственика на сградата или обекта, върху който се прожектират рекламни послания;

 1. Върху обекти разположени в терени на зелената система;

По начин, който да застрашава безопасността на движение.

Чл.68а /нов с Решение №857/02.08.2022г./ (1) Излъчване на рекламни клипове и съобщения посредством общински рекламно-информационни елементи по смисъла на чл.28, т.3 от настоящата наредба, а именно: видеостени и екрани се допуска след подаване на заявление в свободен текст от заинтересованото лице и след одобрение на рекламното съдържание от компетентни длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие.
(2) В заявлението се посочват данни за кореспонденция, рекламно-информационният елемент, върху който лицето желае да се излъчва рекламата или съобщението, кратко описание на рекламния клип или съдържанието на съобщението, което ще се излъчва, желаните дати и честота на излъчване. Към заявлението се прилага и рекламният материал на електронен носител (флаш памет или CD/DVD).
(3) Съдържанието на рекламния клип или съобщението по ал.1 следва да отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от настоящата наредба.
(4) За излъчване на рекламни клипове и съобщения по ал.1 се заплаща такса съгласно Приложение № 3 от настоящата наредба. Дължимата такса се заплаща след официално потвърждение от компетентните длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие, че материалът е получен и одобрен за излъчване.

ГЛАВА ОСМА
Административно- наказателни разпоредби

Чл.69.Кметът на общината и кметовете на съответните населени места упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

Чл.70.(1) Лицата по чл.223, ал.2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл.57а, ал.1 от Закона за устройство на територията и за нарушения по Глава втора и Глава трета от тази наредба. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал.1, Кметът на Общината  издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално- декоративен елемент.

(3) Когато собственикът на преместваемия обект на рекламния, информационния или монументално- декоративен елемент, поставен в чужд имот е неизвестен, констативния акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.2 Кметът на Общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(4) Когато собственикът на преместваемия обект на рекламния, информационния или монументално- декоративен елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация. Разходите по изпълнение на същата са за сметка на общинския бюджет.

 (5) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по чл.57а, ал.3 от ЗУТ, длъжностните лица по чл.223 от ЗУТ извършват проверка по изпълнението, за което се съставя констативен протокол. Ако в указания срок не бъдат премахнати доброволно, същите се премахват принудително от Община Поморие за сметка на нарушителя.

 (6) При констатиране неизпълнението на заповедта, в 7- дневен срок от съставяне на  протокола по предходната алинея, Директор Дирекция „СУТОСУП” при Община Поморие  или упърномощено от него лице  провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта, срока, необходим за изпълнението й и необходимите финансови средства (по изготвена количествено- стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол.

(7) На определената дата и час длъжностните лица по чл.223 от ЗУТ” и Директор Дирекция „СУТОСУП” при Община Поморие  или упърномощено от него лице,    съвместно с изпълнителя и при нужда в присъствието на органите на полицията, съставят протокол за състоянието на обекта, преди започването на принудително изпълнение на заповедта.

(8) В случаите, когато обекта не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, пристъпва към принудителното му освобождаване.

(9) Изнесеното движимо имущество по ал.8 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като присъстващите длъжностни лица от общинската администрация съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето му.

(10) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал.2 се осъществява със съдействието на полицията.

(11) След изпълнението на заповедта се съставя протокол от представители на Община Поморие и изпълнителя.

(12) Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнение на заповедта и възстановяването му, се извършва от изпълнителя за сметка на адресата/ адресатите на заповедта.

(13) За извършените разходи по изпълнение на заповедта, представители на общината и изпълнителя съставят протокол.

Чл.71(1) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба са съставят от служители от общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Поморие.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Поморие или упълномощено от него лице.

(3) На виновните физически лица се налага глоба, а на еднолични търговци и юридически лица- имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителя не подлежи на по- тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.72.При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налага глоба по реда и в размера предвиден с чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.73.(1) /изм. с Решение № 101/13.03.2024г./ За нарушаване на разпоредбата на чл.5 и чл. 6 на физическите лица се налага глоба в размер на 200 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 400 лева.

(2) За нарушаване на разпоредбата на чл.25 на физическите лица се налага глоба в размер на 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 2000 лева.

(3) За поставяне на преместваем обект без издадено разрешение по реда на настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 200 до 1 000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.

(4) При повторно нарушение глобата/ имуществената санкция по ал.1 и ал.2 се налага в двоен размер.

Чл.74.(1) За нарушение на чл.57, ал.3 на физически лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер на 50 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг елемент.

(2) За неспазване на задължението по чл.29, ал.3 на физически лица се налага глоба, в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер на 200 лева.

(3) За поставяне на рекламни и информационни елементи без издадено разрешение  на физически лица се налага глоба, в размер от 100 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер от 200 до 1 000 лева.

(4) При повторно нарушение на глобата- имуществената санкция по предходните алинея се налага в двоен размер.

Чл.75. За нарушения на разпоредбите на тази наредба, извън тези по чл.73 и чл.74, се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

Чл.76. Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят  от служители от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община Поморие .

Чл.77. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

Чл.78 Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН, доколкото в тази наредба не е предвидено друго.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.79 от Административно- процесуалния кодекс и отменя Наредба №6 приета с решение 557/12.06.2009г. на Общински съвет – Поморие и отменя Наредба №6 и № 12, изменена с Решение № 2101/16.12.2016г. на Административен съд – гр.Бургас и Наредба 8 приета с Решение № 558 на Общински съвет – Поморие на заседанието, проведено на 12.06.2009г. /Протокол № 23/12.06.2009г., изменена с Решение № 574 на Общински съвет – Поморие на заседание, проведено на 25.04.2013г. (Протокол № 24 / 25.04.2013), изм. с Решение № 2029/08.12.2016г. на Административен съд – гр.Бургас, както и Тарифа №1 от Наредба №11.
 • 2. Одобрените до влизане в сила на настоящата наредба схеми за 2018г. запазват действието си за срока до одобряване на нови такива. Всички издадени разрешения, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящата Наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.
 • 3.Преместваемите обекти, рекламни,информационни и монументално-декоративни елементи, които не отговарят на изискванията на настоящата Наредба се привеждат в съответствие с нея в 6-месечен срок от влизането й в сила.
 • 4. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Поморие, Главният архитект при Община Поморие, Директор Дирекция „СУТОСУП” при Община Поморие и Директора на ОП „СУОИ”-Поморие.
 • 5. Наредбата е приета с Решение № 1071/28.02.2019г. на Общински съвет-Поморие, изм. с Решение № 1128/09.05.2019г., изм. с Решение №95/12.03.2020г., изм. с Решение №193/30.06.2020г., изм. с Решение №857/02.08.2022г., изм. с Решение №101/13.03.2024г.

Приложение №1
/ново с Решение № 101/13.03.2024г.

ТАРИФА № 1

Такси по ЗМДТ

                                                                                                                       без вкл. ДДС

1. За ползване на общински терен с цел търговия на селско-стопанска продукция и цветя на кв.м. На месец

01.06./ 30.09.

 

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

1.1. Ул. “Княз Борис І” –гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

20лв.

25лв.

30лв.

35лв.

 

10лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

1.2.  ул.“ Крайбрежна“, бул. “Яворов“, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

30лв.

35лв.

40лв.

45лв.

 

20лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

1.3. гр. Каблешково, гр. Ахелой, кв. “Св. Георги” и други части град Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

15лв.

20лв.

25лв.

30лв.

 

8лв.

 

10лв.

 

6лв.

 

1.4.Кв.“ Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой,  Козичино, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

10лв.

15лв.

20лв.

25лв.

 

5лв.

 

6лв.

 

4лв.

 

2. За ползване на общински терен с цел търговия на промишлени стоки, сергии, щендери, стелажи и др.

на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

2.1. Ул. “Княз Борис І” №1–до Манастир ”Св. Георги”,  бул. ”Яворов”,                           ул. “Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

25лв.

30лв.

35лв.

40лв.

 

20лв.

 

15лв.

 

8лв.

 

2.2. Кв. “Св. Георги”  и други части град Поморие
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

20лв.

25лв.

30лв.

35лв.

 

15лв.

 

10лв.

 

6лв.

2.3. кв. “Каменар“, гр. Каблешково, гр. Ахелой,
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

17лв.

22лв.

27 лв.

32лв.

 

12лв.

12лв.

 

10лв.

10лв.

 

6лв.

6лв.

2.4. Останалите населени места
до 2 кв.м.

над 2-6 кв.м.

над 6-10 кв.м.

над 10 кв.м.

10лв.

12лв.

14 лв.

16лв.

 

11лв.

 

9лв.

 

5лв.

3.За ползване на  общински терен за продажба  на царевица /1 място/ На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

3.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 200лв. 15лв.
3.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 250лв. 15лв. 150лв. 10лв.
3.3. Кв. “Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 150лв. 10лв. 100лв. 10лв.
4.За ползване на  общински терен за продажба  на сладолед, дюнер,

скрежина,

понички, гофрети,

палачинки и др /

на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

4.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 350лв. 15лв.
4.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 300лв. 15лв. 250лв. 10лв.
4.3.Кв.“Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 250лв. 10лв. 200лв. 10лв.
5.За ползване на  общински терен за продажба  на произведения от художествени занаяти, бижутерия,

приложни изкуства и др. на кв.м.

На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09.

 

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

5.1.Ул. “Княз Борис І” , бул. “Яворов” ул. ”Крайбрежна”, ул. “Професор Стоянов“-гр. Поморие
– такса по ЗМДТ 400лв. 20лв. 200лв. 15лв.
5.2.Кв. “Св. Георги”, гр. Каблешково, гр. Ахелой и др. части град Поморие
– такса по ЗМДТ 250лв. 15лв. 150лв. 10лв.

 

 

 

5.3.Кв.“Каменар“, Бата, Александрово, Горица, Гълъбец, Лъка, Медово, Страцин, Порой, Козичено, Косовец, Белодол, Габерово, Дъбник
– такса по ЗМДТ 150лв. 10лв. 50лв. 10лв.
6. За ползване на общински терен за  разполагане на маси, столове, други съоръжения и елементи пред обекти за обществено хранене търговски обекти , офиси и др. на  кв.м На месец

01.06./ 30.09

На ден

01.06./30.09

На месец

01.10/31.05.

На ден

01.10/31.05.

6.1. Бул. “Яворов“ – ПИ  с идентификатор: 57491.502.552;57491.503.131;57491.503.10;57491.502.504;57491.503.7;57491.503.548

57491.503.343; 57491.503.473; 57491.503.2;57491.503.44;57491.503.541;57491.503.475

57491.503.576;57491.503.581;57491.503.463 ; 57491.503.589; 57491.503.623

Ул. “Княз Борис I“ –  ПИ с идентификатор:

 57491.502.255; 57491.502.523; 57491.503.44, 57491.502.156,  57491.503.478;57491.503.485; 57491.503.492;57491.503.586

– такса по ЗМДТ 20лв. 10лв. 15лв. 8лв.
6.2. ул. ”Княз Борис І” до Манастир „Свети Георги“ , ул. “Крайбрежна”, “Професор Стоянов“, бул. “Яворов“
– такса по ЗМДТ 15лв. 5лв. 8лв 5лв.
6.3.  Други части град Поморие
– такса по ЗМДТ 13лв. 4лв. 6лв. 4лв.
6.4.   Кв. “Св. Георги”
– такса по ЗМДТ 12лв. 3лв 5лв. 3лв.
6.5. кв.“ Каменар“,  гр. Каблешково ,гр. Ахелой
– такса по ЗМДТ 10лв. 2лв. 4лв. 2лв.
6.6.  За останалите населени места
– такса по ЗМДТ 8лв. 2лв. 3лв. 2лв.
7.За разполагане на автомати за продажба на храни, напитки и играчки и други,

на бр.

На месец

01.06./ 30.09

 

 

 

На ден

01.06./30.09

 

 

 

На месец

01.10/31.05.

 

 

На ден

01.10/31.05.

7.1.За всички населени места

 

100лв./бр. 10лв./бр.

 

50лв./бр. 5лв./бр.
8.За разполагане на фризери ,грил, хладилни витрини , агрегати на климатици , хлад. съоръжения,

празни  клетки и кожуси извън търговската площ на търговските обекти, офиси и др. на  кв.м

На месец

01.06./ 30.09

 

 

На ден

01.06./30.09

 

На месец

01.10/31.05.

 

 

На ден

01.10/31.05.

8.1. ул. ”Княз Борис I”,  ул. “Крайбрежна”, бул. “Яворов”, ул. “Професор Стоянов“
такса по ЗМДТ 80лв. 10лв. 50лв.

 

10лв.

 

8.2. Други части град Поморие
8.3.Кв. „Св. Георги”

такса по ЗМДТ 60лв.

 

10лв

 

50лв.

 

6лв.

 

8.4.кв.“Каменар“,гр. Каблешково, гр. Ахелой

такса по ЗМДТ

 

50лв.

 

10лв. 40лв. 6лв.

 

8.5. За останалите населени места

такса по ЗМДТ

 

40лв. 6лв. 30лв. 4лв.

 

такса по ЗМДТ

 

30лв. 4лв. 20лв. 4лв.

 

9. За ползване на терени общинска собственост за поставяне на слънцезащитни съоръжения, тенти, навеси, сенници и чадъри към ЗХР, магазини, търговски обекти, офиси и др. се събира такса по ЗМДТ – 1лв./кв.м на месец  за периода от 01.10/31.05. ,след одобрен проект от Гл. архитект на Община Поморие.
 

 

10.Атракционни съоръжения  и др. на месец за 1 бр.

 

 

 

На месец

01.06./ 30.09

 

 

 

На ден

01.06./30.09

 

 

 

На месец

01.10/31.05

 

 

На ден

01.10/31.05.

10.1. Детски колички 100лв. 40лв.
10.2.Моторчета, мотопеди и други 80лв. 40лв.
10.3. Велорикши 150лв. 60лв.
10.4.Релсови влакчета, синджирни, детски люлки и други 300 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,50 лв. на кв.м. на ден 100 лв. за 1 бр., но не по-малко от 0,30 лв. на кв.м. на ден
10.5.Файтони,     каручки 350лв. 150лв.
10.6.Въртележки, виенски колела, паратропери, центрофуга, балерина и др. люлки 500 лв. за 1бр. но не по-малко от 0,80 лв. на кв.м. 300 лв. за 1 бр. но не по-малко от 0,60 лв. на кв.м.

 

 

10.7.Атракционно-панорамно влакче 1500лв.за 1 бр.

 

1300лв.за 1бр.

 

10.8.Батут,стрелбище,футбол,надуваем замък и други атракционни съоръжения

 

 

400лв./кв.м

 

 

300лв./кв.м

11. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

500лв./кв.м.

Княз Борис

Яворов,

Крайбрежна,

Професор Стоянов

 

  300лв./кв.м.

Княз Борис

Яворов,

Крайбрежна

Професор Стоянов

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

300лв./кв.м.

Кв. “Свети Георги“

Други части град

  200лв./кв.м.

Кв. “Свети Георги“

Други части град

 
11.2. За продажба на художествени произведения от занаяти и приложни изкуства

на кв.м.

200лв./кв.м

Останалите населени места

  100лв./кв.м.

Останалите населени места

 
12. За продажба на селскостопанска продукция от МПС на месец :
Само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година
 

 

 

товарен автомобил микробус

 

 

  миниван лек автомобил

 

 

12.1. гр. Поморие   до бл. 15 200лв.

 

 

120лв. 100лв. 80лв.
12.2 От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

 

100лв.

 

80лв.

 

60лв.

 

50лв.

12.3.кв.“Каменар“

гр. Каблешково  гр. Ахелой

 

70лв.

 

60лв.

 

50лв.

 

40лв.

12.4.За останалите населени места  

40лв.

 

35лв.

 

30лв.

 

25лв.

За продажба на промишлени стоки , таксата се увеличава 2 пъти по упоменатите в т.12
13. За продажба на дърва от товарен автомобил само за месеците-01,02,03,04,05,09,10,11,12 на съответната календарна година  таксата се определя както следва:
13.1.гр. Поморие   до бл.15 250лв.на месец 30лв.на ден
13.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

150лв.на месец 25лв.на ден
13.3.кв.“Каменар“гр.Каблешково гр. Ахелой  

80лв на месец

 

10лв. на ден

13.4.За останалите

населени места

50лв на месец 8лв.на ден
14. За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. общински терени за разполагане на :
14.1. Строителни материали , скелета, дърва за огрев ,заграждения и др. съоръжения на кв.м.,  само за месеците-01,02,03,04,05,10,11,12 на съответната календарна година
 

14.1.1.гр. Поморие до 15 блок

 

5лв./кв.м. на месец

 

0,50лв./кв.м. на ден

14.1.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и

кв. „Св. Георги”

 

2лв./кв.м. на месец

 

0,40лв./кв.м. на ден

14.1.3.

кв. “Каменар“

гр. Каблешково гр. Ахелой

1лв./кв.м. на месец 0,20лв./кв.м. на ден
14.1.4.За останалите населени места 1лв./кв.м. на месец

 

0,10лв./кв.м. на ден
14.2. Кораби, яхти, рибарски лодки, стари автомобили и ремаркета и др.,  на  кв.м.

само за месеците-01,02,03,04,05,10,11,12 на съответната календарна година

14.2.1.

гр. Поморие

до 15 блок

 

5лв./кв.м на месец

 

0,50лв./кв.м на ден

14.2.2. От бл.15 до бл.25 както и двата подхода към града и кв. „Св. Георги” 5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
14.2.3.

кв. “Каменар“ гр. Каблешково  гр. Ахелой

5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
14.2.4.

За останалите населени места

5лв./кв.м на месец

 

 

0,50лв./кв.м на ден
15. За ползване на общински терен за поставяне на външни ел. табла и други разпределителни съоръжения.
15.1. гр. Поморие 3лв. на  кв.м. на месец, но не по-малко от 3,00 лв. на месец за 1 бр.
15.2. кв. „Св. Георги” 2,50 лв. на  кв.м. на месец, но не по-малко от 2,50 лв. на месец за 1 бр.
15.3. кв. “Каменар“

гр. Каблешково и

гр. Ахелой

1,50 лв. на кв. м. на месец, но не по-малко от 1,50 лв. на месец за 1 бр.
15.4. За останалите населени места 1 лв. на кв.м. на месец, но не по-малко от 1,00 лв. на месец за 1 бр.

Забележка: Обекти, които заемат площ, по-малка от 1 кв.м., се таксуват за 1 кв.м.

 

Приложение № 2

ТАРИФА – РИЕ

РИЕ I зона II зона III зона IV зона V зона VI зона
1.Реклама върху транспаранти и ленти / на кв.м. / 12лв./кв.м

 

10лв./кв.м

 

8лв./кв.м

 

6лв./кв.м

 

4лв./кв.м.

 

3лв./кв.м.

 

2.За свободно стоящи или монтирани на стойки едностранни РИЕ            
а)външна реклама            
  до 2 кв.м. вкл. 12лв./кв.м

 

10лв./кв.м

 

8лв./кв.м.

 

6лв./кв.м.

 

4лв./кв.м.

 

3лв./кв.м.

 

  над 2 до 6 кв.м.вкл. 11лв/кв.м.

 

9лв./кв.м.

 

7лв./кв.м.

 

5лв./кв.м.

 

3лв./кв.м.

 

2лв./кв.м.

 

  над 6 до 12 кв.м.вкл. 10лв./кв.м

 

8лв./кв.м.

 

6лв./кв.м.

 

4лв./кв.м

 

2лв./кв.м.

 

1,5лв./кв.м

 

  над 12 кв.м. 9лв./кв.м.

 

7лв./кв.м.

 

5лв./кв.м.

 

3лв./кв.м.

 

1,5лв./кв.м.

 

1лв./кв.м.

 

б)информационно – указателни табели,

3акрепени върху общински съоръжения или сгради за 1 бр., но не повече от 1.0 кв.м.

10лв./кв.м

 

9лв./кв.м

 

7лв./кв.м

 

5лв./кв.м.

 

3лв./кв.м.

 

1,5лв./кв.м

 

     
3.За ползване автомобил за рекламна цел на ден на месец
  за лек автомобил до 6 кв.м. 10 лв. 300 лв.
  за лекотоварен автомобил до 12 кв.м. 15 лв. 450 лв.
  за автобус , камион до 32 кв.м. 30 лв. 900 лв.
  за автобус , камион над 32 кв.м. 35 лв./ 1050 лв
4.Рекламни материали ( знамена ,брошури, транспаранти,съобщения и др.) ,информационно – указателни табели с временен характер в лв. на кв.м. 1,50 лв. на ден/кв.м./

 

Закрепени върху общински съоръжения или сгради наемната цена се увеличава 1.5 пъти
За съоръжения общинска собственост наемната цена се увеличава 2 пъти
За двустранните РИЕ наемните цени се удвояват
За осветените РИЕ консумираната ел.енергия се заплаща допълнително , съобразно декларираната консумация

за определяне на  размера на наемната  цена  на рекламна площ на кв.м. на  месец    

Забележка: /Посочените цени са без ДДС

При провеждане на процедури по конкурси ,посочените размери да се считат за начални

Актуализация на цените да се извършва ежегодно ,въз основа на официалния индекс на инфлацията,обявен от НСИ

1.РИЕ с едностранна площ до 2,5 кв.м-12 (дванадесет) лева с ДДС/, за едно светително тяло;

2.РИЕ с едностранна площ от 2,5 кв.м  до  12кв.м- 15 (петнадесет) лева с ДДС/ за едно осветително тяло;

3.РИЕ с едностранна площ над  12 кв.м-20 (двадесет) лева с ДДС/ за едно осветително тяло; 

5. За ползване шатри и платформи за рекламна цел:/кв.м./ На ден На месец
І зона 5,00 100,00
ІІ зона 3,00 80,00
III зона 2,50 50,00

 

ІV зона 2,00 40,00

 

V зона 1,50 30,00

 

VІ зона 1,00 20,00

   І –ва зона включва градска част до кръстовището с манастир „Свети Георги” и двата  

            подхода към града по ул.”Княз Борис І” и ул.” Манастирска”;

 ІІ- ра зона включва кв.”Свети Георги” и трасето ,което започва от т.1 при км.217+640,

            преминава през кръстовищата с общински пътища ІV- 90635 / за Каменар/ и

            ІV- 90053 / начало и край на пътя за гр.Поморие/ и завършва в т.2 при км.221 +110

            / кръстовището с общински път за пречиствателната станция и гробището на

            гр.Поморие/- дължината на участъка е 3,470км. и вход – изход гр.Ахелой;

 ІІІ- та  зона включва кв.”Север” и вход – изход гр.Каблешково;

 ІV- та  зона включва гр.Каблешково/ извън включеното в трета зона/ и гр.Ахелой

            /извън включеното във втора зона/, както и отсечките от четвъртокласната

            пътна мрежа между населените места;

 V-та   зона включва с.Бата, с.Страцин, с.Горица, с.Гълъбец и с.Порой;

 VІ-та  зона включва с.Дъбник, с.Каменар, с.Медово, с.Козичено, с.Александрово,

            с.Габерово, с.Лъка, с.Белодол и с.Косовец;

Приложение № 3

ново с Решение № 857/02.08.2022г

  гр.Поморие гр.Ахелой и гр.Каблешково
За рекламен спот до 15 секунди, излъчван в диапазона от 6.00ч. до 24.00ч. най-малко по веднъж на час за период от 30 дни 350.00лв.

без вкл. ДДС

200.00лв.

без вкл. ДДС

За рекламен спот до 15 секунди, излъчван в диапазона от 6.00ч. до 24.00ч. най-малко по веднъж на час за период от 7 дни 100.00лв.

без вкл. ДДС

70.00лв.

без вкл. ДДС

За изтегляне :

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Наредба №6 - изм. с Решение №101 от 13.03.2024г. 487 KB 35
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors