събота, 25 март 2023

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОМОРИЕ” ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №584//05.08.2021г. и на Решение №585/05.08.2021г. от  24-то /извънредно/заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на   05.08.2021г. /Протокол №24/

 

Общински съвет – Поморие

  1. ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, гр. Поморие.

1.Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на чл. 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

1.1.Да са лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.3.Да имат завършено висше образование;

1.4.Да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.5.Да не са поставени под запрещение;

1.6.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7.Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8.Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9.Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10.Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11.Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

1.12.Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

1.13.Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

1.14.Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

 ІІ. Необходими документи:

2.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Поморие – по образец;

2.2. Автобиография     – европейски формат;

2.3. Собственоръчно   заверени четливи ксерокопия от: Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

  • Квалификация по „Здравен мениджмънт“се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.

2.4.Собственоръчно    заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

2.5.Декларация за обстоятелства по т. 1, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства – по образец;

2.6.Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на учет;

2.7.Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;

2.8.Програма за развитието и дейността на “МБАЛ – Поморие” ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена във три екземпляра.

  • Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

 

III.Определя следната тема за събеседването: Място и роля на “МБАЛ – Поморие“ ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

 

IV.Място и условия за подаване на документите:

4.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават на гише № 1 в „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към Община Поморие, ул.“Солна“ № 5, гр.Поморие;

4.2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик№1:съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

плик № 2: съдържащ писмената разработка.

Плик № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

4.3. Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30 /тридесет / календарни дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на обявяване включително.

4.4.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в зала № 2 на Община Поморие на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като може да продължи на следващия работен ден.

V.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ – Поморие“ ЕООД:

Конкурсът се провежда на три етапа:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3.Събеседване с кандидатите.

Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“, приети с Решение №584  по протокол №24/05.08.2021г.   от проведено заседание на Общински съвет-Поморие.

VI.Документи които се предоставят на кандидатите

“МБАЛ – Поморие“ ЕООД чрез Център за административно обслужване към Община Поморие“ предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели.

Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва на гише №1 в Център за административно обслужване към Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.

АДАМ АДАМОВ /п/ 

Председател на Общински съвет – Поморие  

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
doc Приложение 1 18 KB 95
doc Приложение 2 14 KB 70
doc Приложение 3 15 KB 82
doc Приложение 4 12 KB 92
doc Приложение 5 15 KB 73