сряда, 6 декември 2023

О Т Ч Е Т

За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.11.2019г. – 31.05.2020г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е конституиран след провеждане на първото заседание, състояло се на 01.11.2019г.

Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината.

На второто заседание на Общинския съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., проведено на 26.11.2019г. с Решение №5/26.11.2019г. са избрани шест постоянни комисии, както следва:

– Законност и обществен ред;

– Устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

– Финанси и европейска интеграция;

– Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– Туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци.

– Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

През отчетния период постоянните комисии са провели общо 34 заседания, от които 7 съвместни и са взели  806 решения, както следва:

Комисията  по Законност и обществен ред е провела  6 заседания и е приела 154 решения;

Комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост е провела 6 заседания и е приела  156 решения.

Комисията по финанси и европейска интеграция е провела 6 заседания и е приела 156 решения.

Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци е провела 6 заседания и е приела 165 решения.

Комисията по Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика е провела 6 заседания и е приела 167 решения.

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е провела 4 заседания и е приела 8 решения.

За отчетния период Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е провел 7 редовни и 1 извънредно заседания, и е приел  181 решения.

На основание Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически  лица Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. през отчетния период е предоставил еднократни безвъзмездни финансови помощи на 10 лица възлизащи в размер на 7 500лв. (седем хиляди и петстотин лева).

Приети са нови подзаконови нормативни актове, както следва:

– Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация с Решение №3/26.11.2019г.;

– Наредба № 22 за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Поморие с Решение №139/29.04.2020г.

През отчетния период Общинския съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове и правилници:

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с Решение №18/20.12.2019г.;

– Изменение на приложение № 1 в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” – гр.Поморие с Решение №42/20.12.2019г.;

– Изменение на приложение № 1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” с Решение №43/20.12.2019г.;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, с приложената Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие с Решение №50/06.02.2020г.;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие с Решение №66/06.02.2020г.;

– Проект за изменение на Приложение № 1 /Тарифа № 1  за таксите, предоставяни от Община Поморие на основание ЗМДТ/  към  Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Поморие с Решение №95/12.03.2020г.;

– Наредба за изменение и допълнение на наредба №8 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Поморие  с Решение №104/12.03.2020г.;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие с приложената Тарифа №2 за цени на услугите и правата, предоставяни от Община Поморие с Решение №119/29.04.2020г.;

– Наредба за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права територията на Община Поморие с Решение №129/29.04.2020г.;

– Изменение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие с Решение №139/29.04.2020г.

През отчетния период Общински съвет – Поморие даде съгласие за кандидатстване по следните оперативни програми и проекти:

– Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. с Решение №41/20.12.2019г.;

– Кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001- 4.018 Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. с Решение №109/12.03.2020г.;

– Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по програма „Опазване на околната среда и климатични промени” резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води”, „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци” от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. с Решение №110/12.03.2020г.;

– Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 с Решение №113/12.03.2020г.;

– Кандидатстване по проектно предложение „Ремонт на материалната база на: Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Горица, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Поморие и осигуряване на достъпна среда в Преходно жилище за деца и лица с.Бата” пред Фонд „Социална закрила”, както и осигуряване на съфинансиране по проекта с Решение №116/12.03.2020г.;

– За участие на Община Поморие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа с Решение №142/29.04.2020г.;

-Кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.039 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, мярка 4  от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020г. с Решение №143/29.04.2020г.;

-Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансирана чрез Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 с Решение №144/29.04.2020г.;

През отчетния период 01.11.2019г. – 01.06.2020г. на всички актове на Общинския съвет е осъществяван контрол за законосъобразност от Областен управител гр.Бургас. Няма оспорени като и върнати за ново обсъждане решения за посочения период.

 

АДАМ АДАМОВ /П/

                             

Председател на Общински съвет – Поморие

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf Отчет ОбС 210 KB 159