сряда, 27 септември 2023

О Т Ч Е Т

За дейността на Общински съвет – Поморие и неговите комисии за периода 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г.

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, Общински съвет – Поморие осъществява дейността си, като се стреми към своевременно решаване на проблеми на хората, живеещи в населените места на територията на Община Поморие, приемайки решения в рамките на своята компетентност и правомощия.

Основната работа на общинският съвет се извършва в постоянните комисии, на които присъстват представители на общинската администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите докладни записки и отговарят на въпроси на общинските съветници. При разглеждане на по – важни въпроси присъства и Кметът на общината.

Всички заседания на общинският съвет и постоянните комисии се провеждат при спазване на изисквания кворум. На заседанията на общинския съвет присъстват и кметове на кметства, кметски наместници, и заинтересовани жители на община Поморие.

През отчетния период шестте постоянни комисии са провели 58 заседания, от които 29 съвместни и 25 разширени, и са взели 894 решения, както следва:

Комисията  по Законност и обществен ред е провела 11 заседания, от които 6 съвместни и 5 разширени и е приела 169 решения;

Комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост е провела 11 заседания, от които 6 съвместни и 5 разширени и е приела  169 решения;

Комисията по финанси и европейска интеграция е провела 11 заседания, от които 6 съвместни и 5 разширени и е приела 186 решения;

Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци е провела 11 заседания, от които 1 самостоятелно, 5 съвместни и 5 разширени и е приела 178 решения;

Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика е провела 11 заседания, от които 6 съвместни и 5 разширени и е приела 186 решения;

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество е провела 3 заседания и е приела 6 решения през отчетния период.

За отчетния период Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е провел 9 заседания, от които 6 редовни и 3 извънредни.

Приети са 214 решения, от които 201 с пълно мнозинство от броя на присъстващите общински съветници на съответните заседания.

Има общо 26 отсъствия от заседания по уважителни причини.

На основание Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически  лица Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. през отчетния период е предоставил еднократни безвъзмездни финансови помощи на 20 лица, от които за 4 деца, възлизащи в размер на 13 900лв. (тринадесет хиляди и деветстотин лева).

Някои от решенията, приети от Общински съвет – Поморие са от особена важност за жителите на община Поморие, а именно:

– Относно сключване на договор с Университет „Професор Д-р Асен Златаров“Бургас, представляван от ректора проф. д-р Магдалена Миткова за обучение на студенти и стажанти в Многопрофилна болница за активно лечение Поморие;

– Отдаване под наем на обекти – общинска собственост чрез публично оповестен конкурс, за медико-диагностична лаборатория, в която ще се провежда обучение на студенти и стажанти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

– Даване на съгласие за извършване на основен ремонт на административна сграда – публична общинска собственост, предоставена за ползване на Агенция за социално подпомагане;

– Присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на г-н Боян Чимов;

– Приемане на Генерален план за организация на движението в гр.Ахелой;

– Приемане на Генерален план за организация на движението в гр.Каблешково;

– Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за построяване на Филиал за спешна медицинска помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр.Бургас;

– Приемане на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие;

– Присъждане на звание „Почетен гражданин на Поморие“ на   г-н Милчо Талев;

– Относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – ръчноводима фреза; зимно оборудване за метачна машина;

– Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци – един брой фабрично нов сметосъбиращ автомобил;

– Одобряване на проект на Анализ на потребностите от социални услуги, на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с чл.43, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги;

– Обособяване на Градска художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие като юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата;

– Определи спечелилия проведения конкурс за избор на управител на „Чистота Поморие“ ЕООД;

– Определяне на общински жилища, предназначени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

– Искане за кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие;

– Прие решение улица с наименование „Тамарикс“, да се преименува в улица „Професор Лука Йоцов“ за да се съхрани и помни огромната роля на професор Лука Константинов Йоцов в развитието на солодобива в гр.Поморие;

– Одобри предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св.П. Хилендарски“ гр.Каблешково за учебната 2023 – 2024 година;

– Откриване на клуб на пенсионера в с.Страцин и предоставяне помещение от общинска сграда, находяща се в с.Страцин, за извършване на клубна дейност;

– Прие Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в община Поморие“.

През отчетния период Общинския съвет е приел следните нови подзаконови нормативни актове и правилници:

– Нова Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие;

– Нов Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие;

– Нова Наредба №24 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие.

През отчетния период Общинския съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове и правилници:

– Изменение и допълнение на Наредба № 15 за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Поморие;

– Изменения и допълнения на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие;

– Изменение на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие;

– Изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие;

– Изменение и допълнение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие, добавяне на нови членове в наредбата, касаещи управлението на индивидуални електрически превозни средства при спазване на изискванията и ограниченията регламентирани със Закона за движението по пътищата.

През отчетния период Общински съвет – Поморие даде съгласие за кандидатстване по следните оперативни програми и проекти:

– Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;

– Кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Модернизация на образователна среда“, по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост;

– Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ГРИЖА В ДОМА“ по ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, финансирана чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;

– Кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост;

– Кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

През отчетния период 01.01.2023г. – 53-то заседание, проведено на 01.08.2023г. на всички актове на Общинския съвет е осъществяван контрол за законосъобразност от Областен управител на Област Бургас. От всички взети решения на Общински съвет – Поморие за посочения период има оспорени съответно:

– Със Заповед № РД-09-31 от 14.07.2023г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 1325/2023г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 АДАМ АДАМОВ      /П/

 Председател на Общински съвет – Поморие

 

 

За изтегляне:

Име на документа Размер на документа Изтегляния
pdf ОТЧЕТ 01.01.2023-01.08.2023 303 KB 6